Produkt krajowy brutto Irlandii zwiększył się w I kwartale bieżącego roku o 2,7 proc. w porównaniu z kwartałem poprzednim co oznacza, że kraj ten oficjalnie przezwyciężył najdłuższą na terenie strefy euro recesję - podało w środę Centralne Biuro Statystyczne.

Jednak produkt narodowy brutto, uważany przez wielu ekonomistów za bardziej wiarygodny wskaźnik stanu gospodarki, zmniejszył się w I kwartale w porównaniu z poprzednimi trzema miesiącami o 0,5 proc.

PKB odnosi się do całości wytworzonych na terenie danego kraju dóbr i usług. PNB uwzględnia ponadto dobra i usługi, wytworzone za granicą przez obywateli danego kraju lub mające swą siedzibę na jego terytorium osoby prawne, pomijając jednocześnie dobra i usługi, wytworzone w kraju przez podmioty cudzoziemskie.