Głównym celem programu jest poprawa sytuacji życiowej i społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością intelektualną oraz ich rodzin i opiekunów a także umożliwienie im przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej. Jest to wsparcie dla samorządów gmin oraz podmiotów oraz organizacji pozarządowych. Na realizację tego projektu przeznaczono łącznie 3 mln zł.

Reklama

Poprawa sytuacji życiowej i społecznej

Program składa się z IV modułów. Pierwszy z nich ma na celu umożliwienie dostępu dla rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością intelektualną do różnych usług np. okresowe zastąpienie w sprawowaniu funkcji rodzicielskich, inicjowanie grup samopomocowych rodziców.

Drugi moduł dotyczy samopomocy i ma zapewnić osobom z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością intelektualną konieczne oparcie w pokonywaniu barier. Będzie nastawiony na rodzinę oraz na działania zmierzające do inicjowania i wspierania procesu samoorganizowania się, samopomocy osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością intelektualną, by możliwe było udzielanie sobie pomocy we własnym zakresie.

Trzeci moduł ma umożliwić zdobywanie kompetencji niezbędnych do samodzielnego życia, w tym do wzmacniania motywacji w kierunku rozwoju zainteresowań i umiejętności, prowadzenia szkoleń i warsztatów, spotkań, w tym spotkań integracyjnych, a także motywowania do udziału w różnorodnych formach aktywności sportowo-ruchowej. Czwarty zaś ma na celu inicjowanie i wdrażanie nowych i nowoczesnych form wsparcia środowiskowego.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

W założeniach projektu jasno określono, kto może ubiegać się o dofinansowanie w programie "Od zależności ku samodzielności". O dodatkowe fundusze mogą ubiegać się:

1) jednostki samorządu terytorialnego, które realizują zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej organizując na obszarze swojego działania oparcie społeczne dla osób, które z powodu występujących u nich zaburzeń psychicznych mają trudności w życiu codziennym;
2) podmioty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, które mogą uczestniczyć w otwartych konkursach ofert na dofinansowanie programów i projektów, wynikających z lokalnych strategii rozwiązywania problemów społecznych.

Ministerstwo szacuje, że wsparcie otrzyma około 45 podmiotów. Będą to instytucje działające na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością intelektualną w obszarze pomocy i integracji społecznej.