Santander Bank Polska tworzy kulturę organizacyjną, opartą na szacunku dla różnorodności, rozwija działania skutecznie wspierające równe traktowanie i zarządzanie różnorodnością w miejscu pracy. Idea inkluzywności przyświeca bankowi w tworzeniu nowych produktów i usług. Program „Obsługa bez barier” realizowany jest w banku od ponad 11 lat.

Reklama

Zespół indywidualności

W Santander Bank Polska wszyscy mają równy dostęp do szkoleń oraz jednolite zasady dotyczące wynagrodzeń i awansów. Bank jest także uważny na prawa i potrzeby osób będących rodzicami. Stosuje dobre praktyki promujące różnorodność i równo traktuje pracowników oraz interesariuszy - bez względu na płeć, wiek, wykształcenie, stan zdrowia, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, status rodzinny czy orientację seksualną.

Poszanowanie indywidualności, propagowanie równego traktowania i przeciwdziałanie dyskryminacji to elementy wielu obowiązujących w Banku polityk i procedur. Od 2020 r. bank wdrożył także Politykę kultury organizacyjnej Grupy Santander Bank Polska, której integralnym elementem są Zasady Różnorodności i Integracji.

Programy rozwojowe dla kobiet

Poprzez liczne inicjatywy, współpracę z organizacjami zrzeszającymi kobiety oraz partnerstwo w kampaniach społecznych, Santander Bank Polska przełamuje stereotypy i inspiruje kobiety do obejmowania ról liderskich. Firma dużą wagę przykłada do zapewnienia równowagi w liczbie kobiet i mężczyzn biorących udział w programach rozwojowych, a także w procesie sukcesji i rekrutacji.

Jednym z przykładów takiego działania jest projekt #Santander Women. To wewnętrzna platforma komunikacyjna Santander Bank Polska. Za jej pośrednictwem organizowane są cykle warsztatów edukacyjno-rozwojowych mających na celu wzmocnienie przywództwa kobiet i zachęcających je do podejmowania nowych wyzwań w karierze zawodowej.

W 2020 r. ponad 500 kobiet z banku wzięło udział w 10 różnych wydarzeniach. Były to panele dyskusyjne, spotkania z cyklu „Eliksir Rozwoju” poruszające tematykę różnorodności, inspirujące wywiady, ciekawe webinary czy popularne wśród pracowniczek i pracowników warsztaty „Masz tę moc”.

Poza programami wewnętrznymi Santander Bank Polska wspiera inicjatywy zewnętrzne pomagające kobietom w sferze zawodowej. Bank dołączył do kampanii Women Update, inicjatywy zachęcającej panie do przebranżowienia się i otwarcia na zawody w sektorach technologicznych. W ten sposób bank chce przeciwdziałać wykluczeniu technologicznemu kobiet.

Promocja zatrudniania osób z niepełnosprawnościami

Jednym z elementów tworzenia inkuzywnego i różnorodnego środowiska pracy jest zatrudnianie osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności oraz stałe podnoszenie świadomości kadry na temat praw i potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Od 2018 r. w Santander Bank Polska realizowany jest program Różnosprawni wspierający realizację tych działań. W ramach prowadzonych procesów rekrutacyjnych Bank komunikuje otwartość na zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami (m.in. poprzez zamieszczanie odpowiednich informacji w ogłoszeniach rekrutacyjnych).

Reklama

Obsługa bez barier

Kolejnym bardzo ważnym elementem poza tworzeniem otwartej i włączającej kultury organizacyjnej jest przenoszenie tych zasad na współpracę z klientami. Santander Bank Polska od 11 lat realizuje program „Obsługa bez barier”, by zwiększać dostępność usług i produktów finansowych dla klientów z różnymi potrzebami, wykorzystując zarówno zaawansowane technologie w zdalnym bankowaniu, jak też dbając o odpowiednie warunki przy tradycyjnych sposobach kontaktu.

Każdego roku Santander Bank Polska rozszerza sieć placówek bez barier. Na przełomie lat 2020 i 2021 niezależny ekspert przeprowadził proces audytów architektonicznych pod kątem dostępności przestrzennej, przyznając certyfikaty 18 nowym oddziałom bez barier. Obecnie ponad 160 oddziałów posiada Certyfikat Dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

Pilotażowo Santander Bank Polska uruchomił dwa oddziały, w Gorzowie Wielkopolskim oraz Wrocławiu wyposażone w mapę tyflograficzną – czyli dotykowy plan oddziału z opisem w alfabecie Braille’a oraz ścieżkę dotykową dla osób niewidomych i system nawigacji przestrzennej Totupoint.

Zatrudnieni w Santander Bank Polska systematycznie przechodzą szkolenia dotyczące obsługi klientów ze szczególnymi potrzebami. Ponadto, aby ułatwić obsługę osób z niepełnosprawnościami, w oddziałach Santander Bank Polska oferuje m.in. rozwiązania proceduralne umożliwiają poświadczanie woli klienta, który nie może czytać i/ lub pisać oraz stanowiska pierwszeństwa, w których osoby z niepełnosprawnościami mogą skorzystać z obsługi poza kolejnością Do dyspozycji są także ramki pomocne w składaniu podpisu przez osoby z niepełnosprawnościami wzroku czy mini lupy pomagające osobom słabowidzącym lub seniorom. W ponad 30 oddziałach dostępne są również przenośne pętle indukcyjne, które wzmacniają dźwięk i eliminują zakłócenia akustyczne osobie niedosłyszącej korzystające z aparatu słuchowego.

Udogodnienia nie tylko w oddziale

W Santander Bank Polska osoby z niepełnosprawnością słuchu mogą online połączyć się z doradcą posługującym się Polskim Językiem Migowym. Można to zrobić w każdym oddziale, na stronie internetowej (zakładka Pomoc i kontakt”) oraz w bankowości internetowej i aplikacji mobilnej w opcji „Kontakt”. W ten sposób klienci mogą nie tylko obsługiwać dotychczas posiadane produkty, ale też kupować kolejne czy z nich rezygnować. Usługa dostępna jest w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-18:00.

Kolejnym udogodnieniem jest sieć „mówiących” bankomatów przystosowanych do obsługi przez osoby z niepełnosprawnością wzroku. Klienci mogą korzystać z asysty głosowej z wygaszeniem ekranu na czas transakcji dla zwiększenia bezpieczeństwa. Dodatkowo ekran bankomatu można przełączyć w tryb wysokiego kontrastu, a elementy na obudowie są opisane w języku Braille’a.

Obecnie klienci mogą korzystać z ponad 1400 maszyn posiadających udogodnienia, co stanowi blisko 90 proc. całej sieci bankomatów banku.