RPP po raz ostatni zmieniła poziom stóp procentowych w marcu 2015 roku, obniżając je o 50 pb.

Reklama

RPP zmieniła szerokość korytarza stóp procentowych (poprzednio +/- 100 pb. względem referencyjnej) - stopa lombardowa została obniżona o 100 pb. do 1,5 proc. (poprzednio 2,50 proc.), a stopa depozytowa została utrzymana na poziomie 0,50 proc.

Stopa redyskonta weksli została obniżona do 1,05 proc. z 1,75 proc.

RPP ustaliła stopę dyskontową weksli na 1,1 proc. w skali rocznej.

Reklama

W poniedziałek wieczorem zarząd NBP zadeklarował w ramach wsparcia dla gospodarki: przeprowadzanie operacji repo (pierwsza z nich odbyła się w poniedziałek), wdrożenie także na dużą skalę zakupu obligacji skarbowych na rynku wtórnym w ramach strukturalnych operacji otwartego rynku, co ma zmienić długoterminową strukturę płynności w sektorze bankowym.

NBP wprowadzi także kredyt wekslowy dla banków, który - podobnie jak program TLTRO wprowadzony przez EBC - będzie umożliwiać refinansowanie kredytów udzielanych przez banki przedsiębiorstwom sektora niefinansowego.

Zarząd NBP rekomenduje także Radzie Polityki Pieniężnej istotne obniżenie stopy rezerwy obowiązkowej oraz podniesienie oprocentowania rezerwy z 0,5 proc. do poziomu stopy referencyjnej.