Projekt rozporządzenia MF w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2012 został przedstawiony na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

Reklama

Zgodnie z uzasadnieniem do "noty", dysponenci poszczególnych części budżetowych będą opracowywać materiały do projektu budżetu na 2012 r. na podstawie rozpatrzonych przez Radę Ministrów założeń do projektu ustawy budżetowej, wstępnych kwot wydatków dla poszczególnych części budżetowych oraz zadań realizowanych w ramach programów i projektów dofinansowywanych ze środków z Unii Europejskiej oraz Mechanizmów Finansowych.

Resort finansów wyjaśnia, że w stosunku do ubiegłorocznej "noty budżetowej", projekt proponuje ujednolicone wzory formularzy planistycznych, obejmujących poszczególne formy organizacyjno prawne jednostek sektora finansów publicznych - agencję wykonawczą, państwowy fundusz celowy, instytucję gospodarki budżetowej oraz państwowe osoby prawne.

"Ujednolicone formularze wymienionych podmiotów ułatwić mają spójną prezentację danych liczbowych w projekcie ustawy budżetowej" - napisano w uzasadnieniu. Dodano, że z uwagi na specyfikę uregulowań prawnych i wagę poszczególnych podmiotów, utrzymano odrębne plany finansowe dla niektórych jednostek sektora finansów publicznych.

"Opracowano również zasady przedstawiania Ministrowi Finansów przez dysponentów części budżetowych materiałów niezbędnych do sporządzenia aktualizacji Wieloletniego Planu Finansowego Państwa" - dodano w uzasadnieniu.