Takie zmiany zakłada projekt nowelizacji ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji..., który został wpisany do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Rząd ma go przyjąć w II kw. tego roku.
To efekt porozumienia ze stroną rządową – wyjaśnia Andrzej Szary, wiceprzewodniczący NSZZ Policjantów.
Porozumienie zostało podpisane 8 listopada 2018 r. przez ministra spraw wewnętrznych i administracji oraz stronę społeczną reprezentowaną przez przedstawicieli związków zawodowych zrzeszających funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej.
Reklama
To nie koniec dobrych wiadomości dla funkcjonariuszy. Zmienią się też zasady rozliczania nadgodzin. Zgodnie z ustawą z 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 161 ze zm.) rekompensata pieniężna przysługuje wyłącznie za wykonywanie zadań w czasie przekraczającym normę określoną w art. 33 ust. 2 tej ustawy.
Reklama

Trwa ładowanie wpisu

W zamian za pracę w nadgodzinach policjantowi przysługuje roszczenie o udzielenie równoważnego z nią czasu wolnego. W praktyce z oddawaniem dni wolnych bywa jednak różnie, bo zdarza się, że ze względu na trzymiesięczny okres rozliczeniowy policjanci nie mają jak odebrać przysługującego im czasu wolnego. Wskazane jest więc wprowadzenie zmian w przepisach pozwalających na zapewnienie właściwego planowania i ewidencjonowania czasu służby policjantów, funkcjonariuszy Straży Granicznej, strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa.
Właśnie z tego powodu mają być wprowadzone nowe regulacje w ustawach pragmatycznych poszczególnych formacji dotyczące rekompensaty pieniężnej w zamian za czas służby przekraczający normę 40-godzinnego tygodnia służby.
Czas służby ma być określany w okresach rozliczeniowych od 1 stycznia do 30 czerwca oraz od 1 lipca do 31 grudnia. Dzięki dłuższemu okresowi rozliczeniowemu funkcjonariuszowi łatwiej będzie odebrać czas wolny od służby (przysługujący w tym samym wymiarze co nadgodziny).
Jeśli mu się to nie uda, będzie miał prawo do rekompensaty pieniężnej (chyba że w terminie 10 dni od zakończenia okresu rozliczeniowego wystąpi z wnioskiem o udzielenie mu czasu wolnego od służby). Rekompensata ma wynosić 1/172 części miesięcznego uposażenia zasadniczego (wraz z dodatkami o charakterze stałym) należnego na stanowisku zajmowanym w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego za każdą godzinę ponadnormatywnego czasu służby. Tylko w przypadku strażaków będzie inna – równa 1/172 średniego miesięcznego uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym, należnego strażakowi w okresie rozliczeniowym.
Etap legislacyjny
Projekt ustawy wpisany do harmonogramu prac rządu