Przeznaczeniem pieniędzy gromadzonych w PPK jest zapewnienie dodatkowych środków na emeryturę. W pełni będzie można z nich korzystać dopiero po ukończeniu – bez względu na płeć – 60. lat. I to niezależnie od tego, czy ktoś będzie kontynuował karierę zawodową, czy nie. W tym wieku będą pracować nadal mężczyźni, bo oni mogą przejść na emeryturę z ZUS najwcześniej po ukończeniu 65 lat, kobietom emerytura z ZUS przysługuje już gdy ukończą właśnie 60 lat. Jednak one także będą mogły kontynuować zatrudnienie, korzystając jednocześnie z pieniędzy zgromadzonych w PPK.

Wypłata pomyślana jest dwustopniowo. Uczestnik planu, który osiągnie wspomniany wiek, otrzyma jednorazowo 25 proc. zgromadzonych pieniędzy, a pozostałe 75 proc. oszczędności będzie wypłacać w co najmniej 120 miesięcznych ratach (co miesiąc przez 10 lat). Jeśli zdecyduje się na takie rozwiązanie pieniądze będą zwolnione z podatku od zysków kapitałowych w wysokości 19 proc. (podatek Belki).

Ci, którzy uznają to za słuszne, będą mogli zmniejszyć liczbę rat, a nawet jednorazowo wycofać cały zgromadzony w PPK kapitał. Wtedy jednak zapłacą wspomniany podatek od 75 proc. zgromadzonej kwoty, czyli od pieniędzy przeznaczonych na wypłaty ratalne. 25 proc., czyli część przeznaczona do jednorazowej wypłaty, w każdym przypadku pozostanie wolna od podatku. Można będzie też wypłacić jednorazowo mniej niż jedna czwartą oszczędności lub nawet zrezygnować z tej wypłaty, i wszystkie zgromadzone pieniądze przeznaczyć na wypłaty ratalne (nie ma wtedy podatku od zysków kapitałowych pod warunkiem, że będzie to co najmniej 120 miesięcznych rat). Bez dodatkowych obciążeń pieniądze z PPK będzie można także przenieść na terminową lokatę bankową, pod warunkiem wszakże, że w umowie z bankiem zostanie zastrzeżona wypłata ratalna przez przynajmniej 10 lat.

To wszystko po sześćdziesiątce. Wcześniejsza wypłata, przed osiągnieciem tego wieku będzie możliwa bez podatku także w wyjątkowych okolicznościach. Przewidziano dwa takie przypadki:

• W razie poważnej choroby uczestnika planu, ale też jego małżonka lub dziecka, można będzie wypłacić do jednej czwartej pieniędzy zgromadzonych na koncie PPK. Dotyczy to jednak opisanych w ustawie o PPK przypadłości. Pełny katalog chorób i zdarzeń losowych wyliczono w art. 2 ust. 1 pkt 23. Osoba uprawniona do takiej wypłaty musi w tej sprawie w instytucji finansowej złożyć wniosek poparty orzeczeniem lub zaświadczeniem lekarza.

• Uczestnicy PPK, którzy mają mniej niż 45 lat, będą mogli wypłacić nawet wszystkie pieniądze i przeznaczyć je na wkład własny wymagany przy kredycie na zakup np. mieszkania. To jednak tylko swego rodzaju pożyczka od samego siebie. By nie stracić oszczędności, wypłacone na ten cel pieniądze trzeba oddać do PPK, choć można to zrobić w ratach. Kto wybierze spłatę ratalną, musi rozpocząć ją nie później niż po 5 latach i zakończyć nie później niż po 15 latach od dnia wypłaty. Nieoddanie pieniędzy w terminie wiąże się z koniecznością zapłaty podatku od zysków kapitałowych przypadających na tę niezwróconą kwotę.

Dopuszcza się także wypłatę gotówki ze swojego konta bez ważnej przyczyny. Taka decyzja wymaga jednak przemyślenia, ponieważ wiąże się z poważnymi stratami. 30 proc. składek opłaconych przez pracodawcę trafi wtedy do ZUS. Pieniądze te zostaną zapisane na indywidualnym koncie wycofujacego oszczędności z PPK uczestnika. 70 proc. składek pracodawcy będzie można pozyskać w formie pieniężnej. Jednak państwo odbierze wszystkie swoje dopłaty (250 zł premii powitalnej i 240 dopłaty dorocznej).

Dodatkowo od otrzymanej kwoty uczestnik będzie musiał zapłacić podatek od zysków kapitałowych.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odziedziczysz zgromadzone pieniądze

• Pieniądze gromadzone w PPK – zarówno wpłaty własne, wpłaty pracodawcy i dopłaty z budżetu państwa – przez cały czas oszczędzania i wypłat aż do wyczerpania zgromadzonych kwot – pozostają prywatną własnością uczestników planu. Dlatego np. w razie rozwodu małżonków pozostających we wspólności majątkowej podlegają odpowiedniemu podziałowi.

• Gdyby uczestnik PPK zmarł, zanim wypłaci oszczędności, zgromadzone przez niego pieniądze odziedziczą w całości (a więc wpłaty samego uczestnika, wpłaty pracodawcy i dopłaty państwa) osoby przez niego wskazane, a jeśli takich nie ma, spadkobiercy na zasadach ogólnych. Jeśli jednak zmarły był w związku małżeńskim i łączyła go z współmałżonkiem wspólność majątkowa, połowa zgromadzonych pieniędzy jest przekazywana małżonkowi (na jego konto PPK lub inne), a dopiero druga połowa trafia do osób uprawnionych, czyli osób wskazanych przez uczestnika PPK, a jeśli takich nie ma, do jego spadkobierców. To od decyzji uczestnika PPK zależy więc, czy wskaże on osoby, które po jego śmierci mają otrzymać zgromadzone przez niego oszczędności, czy zda się na ogólne zasady dziedziczenia. Warto wiedzieć, że dziedziczeniu podlegają także pieniądze pozostałe na koncie zmarłego, nawet jeśli ukończył on już 60 lat i rozpoczął wypłaty z PPK.Na jakich warunkach można wycofać środki

ANO

Partner