Jest kilka czynników, które z pewnością wybór ułatwią, a jednym z nich może być szczególna oferta instytucji finansowej obejmująca wynagrodzenie za zarządzanie oraz propozycje ułatwiające wdrożenie PPK.

Decyzję o wyborze instytucji finansowej pracodawca podejmuje w porozumieniu z reprezentacją pracowników, czyli związkiem zawodowym, działającym w firmie. Jeśli go nie ma, to decyzja jest konsekwencją współpracy z reprezentacją osób zatrudnionych. Ostatecznie decyzja o wyborze odpowiedniej instytucji finansowej spoczywa na pracodawcy. Wyboru dokona spośród instytucji wskazanych w ewidencji PPK, dopuszczonych do prowadzenia PPK.

Wśród czynników, które z pewnością powinny być brane pod uwagę wymienić można: czas obecności danej instytucji na rynku finansowym, a co za tym doświadczenie w zarządzaniu funduszami , doświadczenie w prowadzeniu programów inwestycyjnych i emerytalnych, możliwość wykazania stopy zwrotu wyższej od średniej rynkowej, opinie klientów, zaplecze technologiczne i dostosowanie do programów kadrowo-księgowych. Oraz opłaty.Zgodnie z zapisami ustawy

Ustawodawca przewidział, że instytucje finansowe takie jak: towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo emerytalne lub zakład ubezpieczeń mogą pobierać wynagrodzenie za zarządzanie funduszem inwestycyjnym, funduszem emerytalnym lub subfunduszem, które są funduszami zdefiniowanej daty, w wysokości nie większej niż 0,5% wartości aktywów netto (wartość aktywów funduszu pomniejszona o jego zobowiązania) funduszu inwestycyjnego, funduszu emerytalnego lub subfunduszu w skali roku.

Wynagrodzenie to jest płatne do 15. dnia roboczego po zakończeniu miesiąca, za który wynagrodzenie jest należne.

Jeśli umowa o prowadzenie PPK została zawarta z zakładem ubezpieczeń to łączna wysokość jego wynagrodzenia i kosztu udzielenia ochrony ubezpieczeniowej nie może być wyższa niż 0,5% wartości aktywów netto funduszu inwestycyjnego w skali roku.

Ustawa dopuszcza też pobieranie przez fundusze inwestycyjne wynagrodzenia za osiągnięty wynik (sukces fee) a jego wysokość nie może być wyższa niż 0,1% wartości aktywów netto funduszu inwestycyjnego, funduszu emerytalnego lub subfunduszu w skali roku. Warto jednak pamiętać, że można je pobrać tylko wtedy, gdy zarządzający funduszem zrealizował w danym roku dodatnią stopę zwrotu, osiągnął stopę zwrotu przewyższającą stopę referencyjną ( sposób ustalenia określa Minister Finansów).

Warto też pamiętać, że instytucje finansowe mogą pokrywać z aktywów funduszu zdefiniowanej daty, poza wynagrodzeniem i kosztami udzielenia ochrony ubezpieczeniowej (w przypadku zakładu ubezpieczeń społecznych) tylko niektóre wydatki, m. in. : prowizje i opłaty na rzecz firm inwestycyjnych lub banków, z których fundusz korzysta zawierając transakcje w ramach lokowania aktywów funduszu zdefiniowanej daty; wydatki związane z przechowywaniem aktywów funduszu, wynagrodzenie depozytariusza funduszu związane z prowadzeniem rejestru uczestników funduszu inwestycyjnego będącego funduszem zdefiniowanej daty, ogłoszeń wymaganych w związku z działalnością funduszu zdefiniowanej daty , druku i publikacji materiałów informacyjnych czy likwidacji funduszu zdefiniowanej daty.

0,5 proc. a może jeszcze mniej

Ustawa określa nie tylko maksymalną wysokość opłaty za zarządzanie czyli 0,5 % wartości aktywów netto funduszu), ale dopuszcza sytuację, że ta opłata może zostać obniżona, zależnie od ustaleń zawartej umowy o zarządzanie PPK.

Obserwując rynek ofert widać , że takie rozwiązanie jest bliskie instytucjom finansowym, które swoją ofertą starają się zachęcać pracodawców do wskazania właśnie na nie.

Pierwsze podmioty zarządzające zostały już wpisane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. (PFR) do ewidencji PPK.

Oznacza to, że zarządzane przez nie instytucje finansowe mogą uczestniczyć w systemie Pracowniczych Planów Kapitałowych, oferując pomnażanie środków gromadzonych na rachunkach PPK.

Na razie najczęściej w ofertach instytucji finansowych opłata jest niższa lub zrezygnowano z niej całkowicie.

Tak jest np. w AXA TFI, Grupie PZU, AVIVA czy PKO TFI , które oferuje pracownikom firm, którzy będą uczestnikami PPK z PKO TFI, promocyjną stawkę opłaty za zarządzanie, która przez najbliższy rok wynosić będzie 0%. I jak zapewnia Andrzej Piestrzeniewicz, Dyrektor ds. Sprzedaży w PKO TFI, aż do 30 czerwca 2020 roku opłaty za zarządzanie wszystkimi subfunduszami, które będą działały w ramach PKO Emerytura – sfio ( powstał na potrzeby PPK) będzie wynosiło 0%. - Następnie wynosć one będą i tak mniej niż ustawowe 0,5%, bo maksymalnie 0,45% do minimum 0,25% - zapewnia dyr. Piestrzeniewicz.

Instytucje finansowe podkreślają, że chcąc być w czołówce firm oferujących PPK, przygotowały specjalną strategię, a jednym z jej elementów jest właśnie zmniejszenie kosztów. - Mierzymy w 10-procentowy udział nie w całym rynku, a określonym przez nas segmencie. Strategia jest przemyślana do tego stopnia, że opłaty zapisaliśmy w statucie, a to oznacza, że się z tej deklaracji nie wycofamy – zapewnia Robert Garnczarek, prezes AXA TFI. - Nie będziemy pobierać opłaty za zarządzanie w 2019 i 2020 roku, a w kolejnych latach różnicujemy je w zależności od udziału akcji między 0,3 a 0,5 procent – dodaje prezes AXA TFI.

Na starcie PPK opłat pobierać nie będzie, a w kolejnych latach, jeśli nawet zostaną wprowadzone, to niskie w Grupie PZU. – W naszym przypadku opłaty będą się zaczynać od 0,22% wartości aktywów netto, a to mniej niż połowa maksimum określonego w ustawie na 0,5%. Zależy nam, żeby niskimi kosztami i atrakcyjną ofertą wspierać program budowania oszczędności przez Polaków – wyjaśnia szef Projektu Emerytura Marcina Żółtek, odpowiedzialny w Grupie PZU za Pracownicze Plany Kapitałowe.

Niektóre instytucje nie zdecydowały się na obniżenie opłat do zera na początku działania, ale tak jak np. w przypadku AGEON , uzasadniają, że „PPK są programem długoterminowego oszczędzania, chcemy, by opłaty w rzetelny sposób odzwierciedlały wysoką jakość zarządzania, jaką chcemy zaoferować uczestnikom PPK w Aegon”.

To propozycja tylko niektórych funduszy inwestycyjnych wpisanych na listę. Kompletne dane znaleźć można tu: https://www.mojeppk.pl/lista-instytucji-finansowych.htmlWsparcie dla zespołów kadrowo-płacowych

Instytucje finansowe przekonują, że nie tylko brakiem opłat mogą zachęcać pracodawców do współpracy. – Instytucje finansowe zdają sobie sprawę, że wdrożenie PPK stanowi wyzwanie organizacyjne, dlatego oferują pracodawcom wsparcie w realizacji obowiązków i zadań związanych z wdrożeniem programu, aby maksymalnie odciążyć ich pracowników w zespołach kadrowo-płacowych – tłumaczy rzecznik prasowy AEGON.

Pełne wsparcie dla dyrektorów HR, to szczególnie ciekawa propozycja, bo to na nich o wie, że to na nich spoczywa największa odpowiedzialność za wdrożenie PPK oraz prostą obsługę i edukację pracowników. - Pomagamy dostosować system kadrowo-płacowy do obsługi PPK oraz udostępniamy gotowe umowy: o zarządzanie PPK, o prowadzenie PPK oraz Porozumienie pomiędzy Pracodawcą a związkami zawodowymi (lub reprezentacją pracowników) w zakresie wyboru instytucji finansowej – zapewnia Andrzej Piestrzeniewicz, Dyrektor ds. Sprzedaży w PKO TFI.

O kompleksowym wsparciu dla pracodawców i pracowników zapewnia też Grupa PZU. - Chcemy maksymalnie odciążyć pracodawców, na których w związku z wprowadzeniem PPK spadną liczne obowiązki. Mamy dla nich dedykowane zespoły ekspertów z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie produktów emerytalnych. Proponujemy szkolenia dla działów HR – mówi Marcin Żółtek, odpowiedzialny za PPK.

Te formy szkolenia są podobne w różnych instytucjach. „Kompleksowy system szkoleń edukacyjnych i informacyjnych dla osób odpowiedzialnych za wdrożenie PPK w firmie” proponuje AEGON, uzupełniając ofertę o materiały informacyjne i wsparcie operacyjne niezbędne do wdrożenia PPK w tym: prezentacje, ulotki, mailingi, druki, dostępy do kalkulatorów, itd. Także Axa dostarcza materiały informacyjne o PPK, przewodnik o oszczędzaniu na emeryturę, e-learning i obiecuje, że umowy i dokumenty będą pisane prostym, zrozumiałym językiem.Portale dla pracodawcy i pracownika

Możliwość otrzymywania najświeższych informacji, swoisty poradnik PPK dedykowany pracownikowi oraz pracodawcy to w XXI wieku rzecz oczywista. Intuicyjne narzędzia online oferowane pracodawcom, np. portal do obsługi PPK online, w wersji dla pracodawców oraz pracowników jaki proponuje Aegon czy systemy Online PKO TFI: i-PPK dla pracodawcy oraz i-fundusze dla pracowników to tylko wybrane przykłady.

PKO TFI proponuje też ciekawe rozwiązanie jakim jest bezpłatny serwis e-PPK, umożliwiający proste i bezpieczne dokonywanie online wielu skomplikowanych czynności. – Chodzi m.in. o zgłaszanie pracowników do PPK, przekazywanie listy wpłat na ich rachunki czy przesyłanie ich dyspozycji dotyczących np. zmiany wysokości wpłat albo rezygnacji z udziału w PPK – informuje Andrzej Piestrzeniewicz.

Także za pośrednictwem inPZU.pl pracownicy będą mogli kontrolować stan swoich oszczędności w PPK, a także wyniki poszczególnych funduszy (także przy użyciu smartfona) – zapewnia szef Marcin Żółtek, odpowiedzialny w Grupie PZU za Pracownicze Plany Kapitałowe.

Dedykowany opiekun klienta

W pierwszej fazie wdrożenia PPK działania komunikacyjne kierowane do pracowników obejmą głównie informowanie ich o kluczowych zasadach działania PPK i przedstawienie najważniejszych zalet nowego rozwiązania emerytalnego.

Platformy online są niewątpliwie doskonały rozwiązaniem, ale nic nie zastąpi kontaktu z ekspertem, który będzie w stanie odpowiedzieć na konkretne pytania. Instytucje finansowe rozumiejąc tę potrzebę w swojej ofercie w większości przypadków umieściły dedykowanego opiekuna klienta oraz dostęp do call center. Potwierdza to AEGON, AXA, gdzie zespół odpowiedzialny za wdrażanie PPK u przedsiębiorców stanowią osoby, które na co dzień realizują zadania związane z grupowymi ubezpieczeniami na życie.

Atutem jest też sieć placówek (w przypadku PZU ponad 400 w całym kraju z wsparciem 2500 doradców klienta indywidualnego i 300 doradców klienta korporacyjnego, a w przypadku PKO TFI sieć prawie 1200 oddziałów) oraz dedykowane infolinie.