Skarb Państwa wniósł do Kompanii Węglowej 93,33 proc. akcji Huty Łabędy o łącznej wartości 287,9 mln zł, 100 proc. udziałów Nadwiślańskiej Spółki Energetycznej w wysokości 29,9 mln zł oraz wkład pieniężny w kwocie 98,2 mln zł z Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców.

22 grudnia 2010 r. Walne Zgromadzenie Kompanii Węglowej podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki o kwotę 416 mln zł w drodze emisji nowych akcji. 28 grudnia 2010 r. Ministerstwo Skarbu Państwa i Kompania Węglowa podpisały umowę o przekazaniu wkładu niepieniężnego i środków finansowych oraz objęciu przez Skarb Państwa akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Kompanii Węglowej.

"Tym samym zostało w całości zrealizowane zobowiązanie rządu zapisane w +Strategii działalności górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 2007-2015+" - napisano w komunikacie resortu gospodarki.