Tak stwierdziła w wyjaśnieniach RIO w Szczecinie.

Środki unijne: Jak rozliczyć wynagrodzenie nauczyciela?

W odpowiedzi na wniosek wójta gminy Brojce, RIO w Szczecinie wyjaśniła zasady stosowania przepisów Karty Nauczyciela, w zakresie dotyczącym wynagrodzenia wypłacanego z tytułu realizacji zajęć dydaktycznych realizowanych w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Izba przywołała stanowisko Ministerstwa Edukacji Narodowej, w którym wskazano, że „na podstawie art. 35a ust. 1 ustawy – Karta Nauczyciela wynagrodzenie za prowadzenie zajęć realizowanych w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej należy traktować tak jak wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe”.

Reklama

Oznacza to, że wynagrodzenie nauczyciela sfinansowane ze środków unijnych należy uwzględniać w wynagrodzeniu za urlop wypoczynkowy nauczyciela. Jeżeli nauczyciel nabył prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego, należy je również uwzględnić do podstawy wymiaru „trzynastki”.

Zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela, zajęcia realizowane w ramach programów finansowanych ze środków unijnych przydzielane są za zgodą nauczyciela. Nie mogą być też wliczane do tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz.

Reklama