Rolą pracodawcy na samym początku wdrażania PPK w firmie będzie więc określenie liczby zatrudnionych. Jeśli firma znalazła się w grupie tych, które jako pierwsze będą wprowadzać pracownicze plany kapitałowe, w następnym etapie pracodawca powinien zorientować się ile osób może być zapisanych do PPK, a następnie przystąpić do bardzo ważnego zadania, czyli wyboru instytucji finansowej, które będzie oferować zarządzanie środkami gromadzonymi w ramach PPK

Wybór instytucji finansowej

Pracodawca musi, w porozumieniu z zakładową organizacją związkową, lub jeśli taka nie działa z inną reprezentacją pracowników, wybrać instytucję finansową, w której utworzone zostaną rachunki PPK dla pracowników. Jeśli zdania co do wyboru określonego podmiotu będą podzielone, wtedy to na pracodawcy spoczywa odpowiedzialność za wybór instytucji finansowej.

Umowę na prowadzenie konta pracodawca może zawrzeć z jedną z następujących instytucji finansowych:

    Funduszem inwestycyjnym, zarządzanym przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych
    Funduszem emerytalnym zarządzanym przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne lub Pracownicze Towarzystwo Emerytalne
    Zakładem Ubezpieczeń

Każda z nich powinna mieć przynajmniej 3-letnie doświadczenie w zarządzaniu funduszami oraz dysponować odpowiednią ilością funduszy (min. 5) oraz właściwym kapitałem własnym (min. 25 mln zł). Oferty instytucji finansowych będą prezentowane na portalu PPK. Kolejność wyświetlania będzie losowa, a zmiana kolejności będzie następowała każdego dnia. Lista pierwszych instytucji dopuszczonych do oferowania PPK będzie dostępna na stronie https://www.mojeppk.pl. Pierwsze instytucje znajdą się tam już pod koniec kwietnia.

Decyzja o wyborze jest niezwykle odpowiedzialna, ponieważ chodzi o ulokowanie pieniędzy pracowników. Co warto brać pod uwagę przy wyborze? Na przykład odpowiednie wyniki inwestycyjne, możliwą do negocjowania wysokość opłaty za zarządzanie (maksymalnie może to być 0,5 proc., ale zmniejszenie jej do 0,4 proc. zwiększa kapitał pracownika), zaplecze technologiczne dostosowane do oprogramowania ERP w firmie.

Gdy pracodawca dokona wyboru, można przystąpić do zawarcia dwóch umów.

ZAWARCIE UMOWY O ZARZĄDZANIE PPK

Umowa o zarządzanie zawierana między pracodawcą a instytucją finansową, a dla podmiotów zatrudniających ponad 250 pracowników najpóźniejszy termin na jej zawarcie to 25.10.2019.

Musi być zawarta w postaci elektronicznej, pozwalającej na utrwalenie jej treści na trwałym nośniku, nie później niż na 10 dni roboczych przed dniem, w którym pracodawca jest obowiązany zawrzeć umowę o prowadzenie PPK (12.11.2019).

Gdyby okazało się, że podmiot zatrudniający nie dopełnił obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK w terminie, PFR wzywa go w formie pisemnej do zawarcia jej z z instytucją finansową w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania, albo do przekazania do PFR informacji o zawarciu umowy o zarządzanie PPK z inną instytucją finansową.

Kary za niedopełnienie obowiązku są wysokie - podlegają karze grzywny w wysokości do 1,5 proc. funduszu wynagrodzeń u danego podmiotu zatrudniającego w roku obrotowym poprzedzającym popełnienie czynu zabronionego.

Informację o zawarciu umowy o zarządzanie należy przekazać do ewidencji prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju.

Co zawiera umowa o zarządzanie PPK? Np. dane o stronach umowy, nazwę funduszy zdefiniowanej daty, zarządzanych przez podmiot zarządzający instytucją finansową, warunki i tryb zawierania przez podmiot zatrudniający umów o prowadzenie PPK, warunki gromadzenia środków i zarządzania nimi przez poszczególne fundusze zdefiniowanej daty, warunki, terminy i sposób dokonania wypłaty, wypłaty transferowej lub zwrotu, sposób deklarowania wpłat dodatkowych finansowanych przez uczestnika PPK i sposób zmiany wysokości tych wpłat, maksymalną wysokość wynagrodzenia za zarządzanie funduszem zdefiniowanej daty, warunki i okres wypowiedzenia umowy.

Podmiot zatrudniający może wypowiedzieć umowę o zarządzanie PPK, jeżeli zawarł umowę o zarządzanie PPK z inną instytucją finansową zarządzaną przez inne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo emerytalne albo zakład ubezpieczeń. W konsekwencji pracodawca musi pamiętać, by w terminie poinformować pracownika o obowiązku złożenia w jego imieniu wniosku o wypłatę transferową środków zgromadzonych na rachunku PPK pracownika na jego rachunek PPK, prowadzony przez inną instytucję finansową.

Umowa o prowadzenie PPK

Jest to umowa zawierana przez pracodawcę z instytucją finansową, ale w imieniu i na rzecz pracowników. Termin jej zawarcia dla podmiotów zatrudniających ponad 250 pracowników to najpóźniej 12.11.2019.

Umowa ta zawiera dane zindywidualizowane, warunki zarządzania środkami, warunki dyspozycji składanych przez uczestnika, terminy i tryb rezygnacji z oszczędzania w PPK oraz koszty i opłaty obciążające uczestnika w PPK.

Podmiot zatrudniający zawiera umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej. Do PPK będzie obowiązywać tzw. automatyczny zapis osób zatrudnionych, które ukończyły 18. rok życia, a nie ukończyły 55. roku życia (po ukończeniu 55. roku życia pracownik samodzielnie składa wniosek o przystąpienie do programu).

Gromadzone na rachunkach uczestników PPK środki będą lokowane w fundusze inwestycyjne, które różnicują poziom ryzyka w zależności od wieku uczestnika – czyli fundusze zdefiniowanej daty. Każdy pracownik biorący udział w programie zostanie automatycznie przypisany do funduszu w zależności od swej daty urodzenia. Uczestnik PPK inwestuje z jednym funduszem przez cały okres gromadzenia środków, a fundusz ten, w miarę zbliżania się uczestnika do 60. roku życia, ma obowiązek dostosowania polityki inwestycyjnej w taki sposób, aby zapewniała właściwe bezpieczeństwo powierzonych środków. W miarę zbliżania się uczestnika do 60. roku życia, będą w mniejszym stopniu inwestowane w część udziałową czyli tę część funduszu lokowaną w akcjach czy innych papierach wartościowych, na rzecz stabilniejszych instrumentów, czyli np. obligacji (część dłużną aktywów).

Wybór dokonany przez pracodawcę nie jest wyborem danym raz na zawsze. Pracodawca może w przyszłości zmienić instytucję finansową.