Bezrobotni po 50-tce nie otrzymują pomocy w znalezieniu stałej pracy. NIK stwierdził, że większość programów dla tej grupy, realizowanych przez powiatowe urzędy pracy, jest krótkotrwała i nieskuteczna. Nie spełniają podstawowej roli, jaką jest doprowadzenie do trwałego wyjścia z bezrobocia. Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła, jak Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz wybrane 24 powiatowe urzędy pracy, realizują programy aktywizacji zawodowej osób starszych.

Reklama

Z kontroli wynika, że pracodawcy, którzy biorą udział w tych programach, zyskują dodatkową siłę roboczą, nie ponosząc żadnych kosztów. Nie przedłużają jednak umów zatrudnionym, a urzędy pracy nie mają odpowiednich instrumentów prawnych, by wyegzekwować kontynuację zatrudnienia.

NIK zwraca uwagę, że wskaźniki efektywności zatrudnienia, na podstawie których Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ocenia sytuację, są zbyt optymistyczne i nie oddają prawdziwej skali problemu. Osoby powyżej 50. roku to ponad jedna piąta ogółu bezrobotnych, zarejestrowanych w urzędach pracy. Od 2010 do 2012 roku ich liczba systematycznie wzrastała.