Za przekazywanie tej pomocy małym i średnim przedsiębiorcom odpowiada w Polsce Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, w której można zasięgnąć bardziej szczegółowych informacji o aktualnie dostępnych dotacjach na założenie czy rozwój własnego biznesu.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa
tel. (22) 432 80 80,
faks (22) 432 86 20
Infolinia: 0801 33 22 02, 0801 40 64 16
e-mail: info@parp.gov.pl
www.parp.gov.pl

Pomocą i poradą przy wyborze rodzaju dotacji i wypełnianiu wniosków o dotacje służą też nieodpłatnie doradcy z 16 Regionalnych Instytucji Finansujących oraz konsultanci z blisko 170 Punktów Doradczych całym kraju. Na pytania dotyczące wnioskowania o dotacje odpowiadają także eksperci z Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Dodatkowo, na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości www.parp.gov.pl znajdują się wzory wniosków i umów oraz szczegółowe wytyczne i informacje dla przedsiębiorcy, a także odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące poszczególnych unijnych programów i wreszcie dokładne dane teleadresowe instytucji zaangażowanych w dystrybucję unijnych dotacji.

A oto przegląd wszystkich unijnych funduszy strukturalnych, z których korzystają polskie firmy, rolnicy, samorządy itp.
1. EFRR - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Powstał w 1975 roku. Jego zadaniem jest popieranie społeczno-gospodarczej spójności poprzez wyrównywanie głównych dysproporcji regionalnych i uczestniczenie w rozwoju i przekształcaniu regionów.
EFRR współfinansuje m.in.:

- inwestycje produkcyjne

- rozwój infrastruktury

- lokalne inicjatywy rozwojowe

- rozwój sektora MŚP.


W Polsce w latach 2004-2006 EFRR współfinansował projekty realizowane w ramach następujących programów operacyjnych:

ZPORR - Zintegrowany Program Rozwoju Regionalnego

SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw

SPO Transport

PO Pomoc Techniczna

INTERREG III

2. EFS - Europejski Fundusz Społeczny. Działa od 1960 roku i jest pierwszym z zastosowanych we Wspólnocie instrumentów polityki strukturalnej, a jego głównym celem jest przeciwdziałanie bezrobociu w państwach UE. Fundusz wspiera w szczególności działania podejmowane w ramach realizacji Europejskiej Strategii Zatrudnienia.
EFS współfinansuje m.in.:

- szkolenia zawodowe

- rozwój zatrudnienia

- zapobieganie wykluczeniu społecznemu i na rynku pracy

EFS współfinansuje projekty realizowane w ramach następujących programów:

ZPORR - Zintegrowany Program Rozwoju Regionalnego

SPO Rozwój Zasobów Ludzkich

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL


Reklama

3. EAGGF - Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej - Sekcja Orientacji. Powstał w 1964 roku. Składa się z dwóch sekcji:

Sekcji Gwarancji, która finansuje wspólną politykę rolną (zakupy interwencyjne produktów rolnych, dotacje bezpośrednie dla rolników),

Sekcji Orientacji, z której finansowana jest transformacja struktury rolnictwa i rozwój obszarów wiejskich.

Sekcja Orientacji EAGGF współfinansuje m.in.:

- rozwój i modernizację terenów wiejskich

- wspieranie inicjatyw służących zmianom struktury zawodowej na wsi (w tym kształcenia zawodowego rolników i ich przekwalifikowania do innych zawodów)

- wspomaganie działań mających na celu zwiększenie konkurencyjności produktów rolnych

- restrukturyzacja oraz dostosowanie potencjału produkcyjnego gospodarstw do wymogów rynku

- pomoc przy osiedlaniu się młodych rolników

- wspieranie rozwoju ruchu turystycznego i rzemiosła

- rozwój i eksploatacja terenów leśnych

- inwestycje w ochronę środowiska

- wyrównywanie szans gospodarstw położonych na terenach górzystych i terenach dotkniętych kataklizmami.

W Polsce w latach 2004-2006 EAGGF współfinansował projekty realizowane w ramach:

SPO Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego i Rozwój Obszarów Wiejskich 2004-2006

4. FIFG - Finansowy Instrument Orientacji Rybołówstwa. Powstał w 1993 roku i jest najmłodszym funduszem strukturalnym. Jego celem jest wspieranie restrukturyzacji w sektorze rybołówstwa państw członkowskich UE.
FIFG współfinansuje m.in.:

- rozwój hodowli ryb

- rozwój infrastruktury portów rybackich oraz ich wyposażenie w niezbędne zaplecze i urządzenia

- restrukturyzacja i unowocześnienie floty rybackiej oraz metod połowu i przetwarzania ryb

- podnoszenie konkurencyjności produktów rybnych i ich promowanie na rynku.

W Polsce w latach 2004-2006 FIFG będzie współfinansował projekty realizowane w ramach:

SPO Rybołówstwo i Przetwórstwo Ryb