Komisja uważa, że w latach 2011–2019 sześciu producentów łososia - Cermaq, Grieg Seafood, Bremnes, Leroy, Mowi i SalMar - wymieniło poufne informacje handlowe dotyczące cen sprzedaży, wielkości sprzedaży, wielkości produkcji i mocy produkcyjnych, a także innych czynników ustalania cen.

Reklama

Ponad połowa światowej produkcji

Na Norwegię przypada ponad połowa światowej produkcji hodowlanego łososia atlantyckiego, a UE jest jej głównym importerem. Zarzucane zachowanie dotyczy sprzedaży świeżego, całego i patroszonego łososia atlantyckiego hodowanego w Norwegii. Śledztwo KE nie dotyczy mrożonego hodowlanego łososia atlantyckiego ani produktów przetworzonych, takich jak filety z łososia, schaby czy łosoś wędzony.

Art. 101 Traktatu o funkcjonowaniu UE

Jeżeli wstępne stanowisko Komisji potwierdziłoby się, zachowanie to naruszałoby art. 101 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, który zakazuje karteli i innych ograniczających praktyk biznesowych.

Jeżeli Komisja po skorzystaniu przez strony z prawa do obrony uzna, że istnieją wystarczające dowody na naruszenie, może wydać decyzję zakazującą takiego postępowania i nakładającą karę pieniężną w wysokości do 10 proc. rocznego światowego obrotu przedsiębiorstwa.

Reklama

Komisja nie ma prawnego terminu na zakończenie dochodzeń antymonopolowych w sprawie zachowań antykonkurencyjnych. Czas trwania dochodzenia antymonopolowego zależy od szeregu czynników, w tym od złożoności sprawy, zakresu współpracy danych przedsiębiorstw z Komisją oraz korzystania z prawa do obrony.

Kartele w sektorze rolno-spożywczym

Komisja przeprowadziła szereg poważnych dochodzeń w sprawie karteli w sektorze rolno-spożywczym. Nałożyła już kary na dostawców bananów, owoców egzotycznych, grzybów w puszkach i warzyw w puszkach.