Czym jest dodatek pielęgnacyjny?

Dodatek pielęgnacyjny jest dodatkowym świadczeniem finansowym przyznawanym osobom wymagającym wsparcia w związku z ich pogorszonym stanem zdrowia. Świadczenie to można utrzymać jako dodatek do emerytury lub renty. Jest on wypłacany co miesiąc.

Kto może otrzymać dodatek pielęgnacyjny? Czy potrzebny jest wniosek?

Reklama

Dodatek pielęgnacyjny przyznawany jest w dwojaki sposób.

W przypadku osób, które są niezdolne całkowicie do pracy oraz samodzielnej egzystencji, a nie ukończyły 75. roku życia, potrzebny jest odpowiedni wniosek oraz zaświadczenie o stanie zdrowia. Jest ono wypełniane w formie druku OL-9 przez lekarza prowadzącego. Aby dodatek pielęgnacyjny został przyznany, komisja lekarska ZUS (lekarz orzecznik ZUS) musi stwierdzić całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji wnioskującego.

Dodatek pielęgnacyjny z urzędu otrzymują osoby, które ukończyły 75 lat. Nie muszą one wówczas składać do ZUS żadnego wniosku. Wszystkim seniorom po 75. roku życia Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznaje prawo do tego świadczenia z tzw. automatu. Jest ono wypłacane wraz z emeryturą.

Reklama

Ile wynosi wysokość dodatku pielęgnacyjnego?

Wysokość dodatku pielęgnacyjnego, podobnie jak wysokość rent i emerytur, podlega waloryzacji. Jego kwota jest uzależniona od wysokości najniższej krajowej. Gdy ta wartość wzrasta, wzrasta również wysokość dodatku. Obecnie dodatek pielęgnacyjny wynosi 294,39 zł.

Komu nie będzie przyznany dodatek pielęgnacyjny?

Dodatku pielęgnacyjnego nie otrzymają osoby, które:

  • nie są całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji
  • przebywają w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym powyżej 2 tygodni w ciągu miesiąca
  • pobierają zasiłek pielęgnacyjny (ponieważ można otrzymać tylko jedno z tych świadczeń: albo dodatek albo zasiłek)