"Połączenie obu firm będzie elementem procesu konsolidacji spółek polskiego sektora paliwowo-energetycznego obejmującej Orlen, Lotos oraz PGNiG. Wiodącą rolę w tym procesie będzie miał Orlen. Rozwiązanie przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa energetycznego Polski i regionu, co jest szczególnie istotne w obecnej sytuacji geopolitycznej" - czytamy w komunikacie.

Reklama

Największa spółka w Europie Środkowo-Wschodniej

"Wykorzystując efekt synergii, będzie on zdolny do sprostania wyzwaniom transformacji energetycznej oraz konkurowania na rynku z europejskimi i światowymi firmami. Nowy koncern stanie się największą spółką w Europie Środkowo-Wschodniej" - czytamy dalej.

Polski koncern multienergetyczny postawi na dywersyfikację prowadzonej działalności i utrzymanie konkurencyjności w długim terminie. W perspektywie 2030 r. koncern może stać się jednym z największych zintegrowanych producentów petrochemii w Europie, podkreślono w komunikacie.

"Jednocześnie Rada Ministrów wyraziła zgodę na zbycie:

* pakietu mniejszościowego akcji Skarbu Państwa w Orlenie (14.161.080 akcji stanowiących 2,26% udziału w kapitale zakładowym Orlen i taki sam udział w ogólnej liczbie głosów w Orlen);

* pakietu mniejszościowego akcji Skarbu Państwa w Orlenie (14.161.080 akcji stanowiących 2,26% udziału w kapitale zakładowym Orlen i taki sam udział w ogólnej liczbie głosów w Orlen)" - napisano także.

Zbycie akcji nastąpi w związku z uwarunkowaniami regulacyjnymi połączenia PKN Orlen z PGNiG, które wynikają z przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, dodano w informacji.

Reklama

Plan fuzji

29 Lipca 2022 r. PKN Orlen i PGNiG uzgodniły i zawarły plan połączenia, przewidujący parytet wymiany akcji w stosunku 1:0,0925. W wyniku proponowanej transakcji zostanie wyemitowanych do 534 mln nowych akcji serii F PKN Orlen, przeznaczonych dla dotychczasowych akcjonariuszy PGNiG.

Akcjonariusze PKN Orlen zdecydują podczas nadzwyczajnego walnego zgromadzenia zaplanowanego na 28 września br. o połączeniu z PGNiG oraz emisji połączeniowej akcji serii F o łącznej wartości nominalnej 668,1 mln zł. Z kolei akcjonariusze PGNiG zdecydują o połączeniu z PKN Orlen 10 października.

Po finalizacji transakcji udział Skarbu Państwa w połączonym koncernie ma wynieść ok. 52 proc., w porównaniu do ok. 36 proc. po połączeniu z Grupą Lotos.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 69 964 mln zł w 2021 r.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 131,5 mld zł w 2021 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.