Za głosowało 228 posłów, przeciw było 216, jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Sejm jednocześnie odrzucił dwie poprawki zgłoszone do projektu uchwały ws. sprawozdania z wykonania budżetu państwa za rok 2021. Poprawki KO i Polski 2050 miały na celu odrzucenie sprawozdania z wykonania budżetu i nieudzielenie rządowi absolutorium.

Reklama

Posłowie PiS chwalili rząd za wykonanie budżetu zwracając m.in. uwagę na to, że deficyt budżetowy był znacznie niższy niż zakładany wcześniej. Opozycja krytykowała rządzących, zarzucając im przede wszystkim wypychanie wydatków poza budżet państwa.

Zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, dochody budżetu państwa w 2021 r. wyniosły 494,8 mld zł (w ustawie budżetowej zaplanowano ponad 482,9 mld zł). Wydatki wyniosły 521,2 mld zł w stosunku do planowanych 523,5 mld zł. Deficyt zrealizowany wyniósł 26,3 mld zł w stosunku do 40,5 mld zł zaplanowanych w ustawie budżetowej.

Uchwała przyjęta przez Sejm mówi: "1. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjmuje sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2021 r. 2. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej udziela Radzie Ministrów absolutorium za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2021 r. 3. Jednocześnie Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zwraca uwagę na nieprawidłowości w wykonaniu budżetu państwa w części 07 – Najwyższa Izba Kontroli. 4. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zwraca się także do innych dysponentów poszczególnych części budżetowych o podjęcie działań mających na celu usunięcie nieprawidłowości wskazanych przez Najwyższą Izbę Kontroli".