"Rząd chce zwiększyć wysokość środków publicznych przeznaczanych corocznie na finansowanie ochrony zdrowia. Chodzi o przyspieszenie osiągnięcia dotychczas określonego poziomu nakładów na ochronę zdrowia w wysokości 6% PKB już w 2023 r. Zmiany dotyczą również określenia ścieżki dalszego wzrostu minimalnych wartości nakładów aż do osiągnięcia poziomu 7% PKB w 2027 r. To pozwoli na zapewnienie szerszego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, zwiększenie wynagrodzeń kadr medycznych, unowocześnianie i modernizację infrastruktury w placówkach opieki zdrowia oraz rozwój nowoczesnych technologii w tym obszarze" - czytamy w komunikacie.

Reklama

Wprowadzenie projektowanych regulacji wpłynie na zapewnienie szerszego dostępu do świadczeń gwarantowanych, poprawę jakości udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej, a w efekcie wyższy poziom bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli. To także wzrost poziomu wynagrodzeń kadr medycznych. Obecnie istnieje również pilna potrzeba zapewnienia stabilnych warunków funkcjonowania szpitali w okresie epidemii i zapewnienia dostępu do świadczeń w zakresie leczenia szpitalnego. Obok likwidacji limitów do specjalistów, to bardzo ważny krok w procesie naprawy polskiej służby zdrowia, podkreślono.

Najważniejsze rozwiązania są następujące:

- Przyspieszono osiągnięcie dotychczas określonego poziomu nakładów na ochronę zdrowia w wysokości 6% produktu krajowego brutto (PKB) już w 2023 r.

- Określono ścieżki dalszego wzrostu minimalnych wartości przedmiotowych nakładów aż do osiągnięcia poziomu 7% PKB w 2027 r.

- Rozszerzono uprawnienia ministra zdrowia związane z przekazywaniem Narodowemu Funduszowi Zdrowia (NFZ) dotacji podmiotowej lub jako zasilenie funduszu zapasowego środków, które zostaną zidentyfikowane jako oszczędności także na etapie realizacji budżetu.

- Przedłużono obowiązywanie aktualnych wykazów świadczeniodawców zakwalifikowanych do systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (tzw. sieci szpitali) do 30 czerwca 2022 r. Wynika to z konieczności zapewnienia stabilnych warunków realizacji świadczeń opieki zdrowotnej oraz dostępu do nich.

Reklama

W chwili obecnej minimalny poziom nakładów na ochronę zdrowia gwarantuje wzrost nakładów do wysokości 6% PKB do 2024 r. i latach kolejnych" - zakończono w informacji.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.