Celem ustawy jest ujednolicenie unormowań dotyczących tworzenia przez radę gminy, radę powiatu oraz sejmik województwa odpowiednio młodzieżowej rady gminy, młodzieżowej rady powiatu oraz młodzieżowego sejmiku województwa poprzez unormowanie charakteru prawnego, trybu tworzenia, uprawnień oraz podstaw działania odpowiednio młodzieżowych rad gmin, młodzieżowych rad powiatu, młodzieżowych sejmików województw - mówił prezydencki doradca Łukasz Rzepecki.

Reklama

Zgodnie z nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie - młodzieżowa rada gminy może zostać utworzona na wniosek co najmniej jednej piątej ustawowego składu rady gminy bądź wójta gminy, albo organizacji pozarządowych, lub uczniów i studentów szkół oraz uczelni z terenu danej gminy.

Młodzieżowa rada gminy będzie mieć charakter konsultacyjno-doradczy i będzie jej przysługiwać inicjatywa uchwałodawcza.

Do zadań rady będzie należeć opiniowanie projektów uchwał dotyczących młodzieży, udział w opracowaniu działań strategicznych gminy na rzecz młodzieży i podejmowanie działań na rzecz młodzieży.

Takie same kompetencje - na wyższych szczeblach samorządu - będą mieć młodzieżowe rady powiatu i młodzieżowe sejmiki województw.