Zysk PKO BP wyższy niż analogicznym okresie 2020 roku

"Skonsolidowany zysk netto Grupy PKO Banku Polskiego S.A. uzyskany w pierwszym kwartale 2021 roku wyniósł 1 177 mln zł i był o 674 mln zł wyższy niż w analogicznym okresie 2020 roku" - poinformował bank w raporcie Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za I kwartał 2021 rok.

Reklama

W raporcie przekazano, że wzrost zysku netto był determinowany m.in. przez spadek o 133 mln zł kosztów działania, w tym o 78 mln zł kosztów regulacyjnych.

Bank poprawił wynik z wyceny inwestycji kapitałowych o 76 mln zł - zmiana wyceny dotyczyła głównie akcji VISA Inc.

W I kw. br. suma aktywów osiągnęła poziom ponad 384 mld zł, co oznacza wzrost o 20 mld zł w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego oraz wzrost o 7 mld zł w stosunku do poziomu aktywów na koniec 2020 roku.

Reklama

Koszty działania Grupy w I kwartale br. wyniosły 1 655 mln zł.

Kredyty hipoteczne

Reklama

Bank przekazał, że w I kwartale nie zawiązywał rezerw na ryzyko prawne walutowych kredytów hipotecznych, podczas gdy rok wcześniej rezerwa ta wynosiła 85 mln zł. "Brak kosztów ryzyka prawnego kredytów hipotecznych w walutach wymienialnych (w analogicznym okresie 2020 roku ujęto -85 mln zł)" - napisano.

PKO BP poinformowało, że w efekcie domykania pozycji wymiany powstałej w następstwie decyzji NWZA w sprawie oferowania ugód klientom, Grupa Kapitałowa Banku rozpoznała wynik z pozycji wymiany w kwocie około 156 mln zł.

W raporcie napisano, że na 31 marca 2021 roku przeciwko bankowi toczyło się 6 949 postępowań sądowych (na 31 grudnia 2020 roku: 5 372) dotyczących kredytów hipotecznych udzielonych w ubiegłych latach w walucie obcej o łącznej wartości przedmiotu sporu 1 872 miliony zł (na 31 grudnia 2020 roku: 1 404 miliony zł), w tym jedno postępowanie grupowe, w którym liczba umów kredytowych wynosi 72.

"Grupa monitoruje na bieżąco stan orzecznictwa sądowego w sprawach kredytów indeksowanych lub denominowanych do waluty obcej pod kątem kształtowania się i ewentualnych zmian linii orzeczniczych" - przekazano.

Jak dodano, do 31 marca 2021 roku w sprawach przeciwko bankowi sądy wydały 85 prawomocnych orzeczeń (w tym 43 orzeczenia po 3 października 2019 roku). 52 z tych orzeczeń (w tym w 14 orzeczeń wydanych po 3 października 2019 roku) jest dla banku korzystnych. Bank wnosi skargi kasacyjne do Sądu Najwyższego od prawomocnych orzeczeń niekorzystnych dla banku.

W raporcie przypomniano, że 23 kwietnia br. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKO Banku Polskiego podjęło decyzję dotyczącą zawierania ugód z konsumentami, którzy zawarli z bankiem umowy kredytu lub pożyczki zabezpieczone hipotecznie indeksowane do walut obcych lub denominowane w walutach obcych. Zgodnie z podjętą uchwałą bank utworzył fundusz specjalny w wysokości 6,7 mld zł z przeznaczeniem na pokrycie szczególnych strat bilansowych, które powstaną w następstwie rozpoznania skutków finansowych ugód z konsumentami.

Na koniec marca 2021 r. wartość aktywów zarządzanych przez PKO TFI wyniosła 37,6 mld zł. Tym samym aktywa PKO TFI przekroczyły dotychczasowy, najwyższy w historii spółki, poziom. W trzech pierwszych miesiącach tego roku klienci ulokowali w PKO TFI 2,8 mld zł. Najbardziej popularne są fundusze dłużne, ale widoczny jest już wzrost zainteresowania funduszami z udziałem akcji.

Grupa Kapitałowa Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego należy do największych instytucji finansowych w Polsce, a także jest jedną z największych grup finansowych Europy Środkowo–Wschodniej. W skład Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego wchodzi Bank jako jednostka dominująca oraz jednostki zależne bezpośrednio i jednostki zależne pośrednio. Chodzi m.in. o PKO Bank Hipoteczny, PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych; PKO BP BANKOWY PTE; PKO Leasing.

aop/ drag/