Pierwsza z trzech kar pieniężnych w wysokości 600 000 zł została nałożona za nienależyte wykonanie obowiązków informacyjnych dotyczących informacji poufnych, druga kara w wysokości 200 000 zł została nałożona za niewykonanie obowiązku informacyjnego polegającego na braku przekazania do wiadomości publicznej informacji poufnej. Trzecia kara w wysokości 200 000 zł została nałożona za niewykonanie obowiązków informacyjnych polegających na braku przekazania do wiadomości publicznej informacji poufnych.

Reklama

W komunikacie wskazano, że spółka szesnastokrotnie nienależycie wykonała obowiązki informacyjne związane z informacjami poufnymi.

Z informacji KNF wynika, że w raportach zawierających informacje poufne na temat pozyskiwania finansowania/przydziału obligacji spółka przekazywała jedynie o wartości nominalnej wyemitowanych obligacji. Nie przekazywała kompletnych informacji o istotnych warunkach emisji obligacji, tj. o opcji PUT (tj. przedterminowego wykupu na żądanie obligatariusza) i wysokości oprocentowania istotnie przewyższającego standardowo oferowane przez spółkę.

“W okresie naruszeń Spółka wyemitowała obligacje prywatne z opcją PUT o łącznej wartości 857,6 mln zł na wyemitowanych w tym okresie ogółem obligacji prywatnych o wartości ok. 1,5 mld zł. W tym okresie spółka wyemitowała również obligacje w trybie ofert publicznych w wysokości 256 mln zł” - dodano.

Reklama

KNF podkreśla, że w konsekwencji nienależytego wykonania obowiązków informacyjnych inwestorzy nie mieli rzetelnych informacji w zakresie poziomu i struktury zobowiązań spółki z tytułu emisji obligacji, co uniemożliwiało dokonanie oceny potencjalnych problemów z płynnością spółki.

Jak informuje KNF, spółka nie podała też do wiadomości publicznej informacji poufnej o braku realizacji umowy nabycia portfeli wierzytelności na rynku hiszpańskim, zawartej w 2018 r. przez podmiot z grupy kapitałowej GetBack oraz informacji o utracie depozytu w wysokości 6,1 mln euro. Po powstaniu informacji poufnej spółka w dalszym ciągu emitowała obligacje prywatne na ok. 354 mln zł.

Dodano, że spółka GetBack nie przekazała do publicznej wiadomości informacji poufnych o 120 przypadkach opóźnień w wykupie obligacji, braku wykupu obligacji lub braku zapłaty odsetek od obligacji, które miały miejsce od 14 marca do 30 kwietnia 2018 r.

Kary dla Getback

KNF zwraca uwagę, że kary nałożone na GetBack są znacznie niższe od maksymalnych z uwagi na uwzględnienie przez Komisję Nadzoru Finansowego sytuacji finansowej spółki oraz okoliczności faktyczno-prawnych.

“Spółka zawarła z jej wierzycielami układ zabezpieczając interes tych wierzycieli. 6 czerwca 2019 r. sąd restrukturyzacyjny zatwierdził zawarcie układu Spółki z wierzycielami. Postanowienie o zatwierdzeniu układu jest prawomocne, a układ jest przez Spółkę wykonywany” - informuje KNF.

W komunikacie napisano, że decyzja o nałożeniu kar nie jest ostateczna. Strona może zwrócić się do KNF z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy albo wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję bez uprzedniego skorzystania z prawa do zwrócenia się do KNF z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.