Nowy zarządca komisaryczny - Jadwiga Wolak-Rejthar - będzie mógł podejmować wszelkie działania w sprawie kas, oprócz wprowadzania zmian w statucie. Ma między innymi sporządzić sprawozdanie finansowe i poddać je badaniu biegłego rewidenta.

Reklama

Zarządca komisaryczny będzie informować KNF, Kasę Krajową i radę nadzorczą SKOK Kujawiak o prowadzonych działaniach restrukturyzacyjnych w tym o usunięciu nieprawidłowości związanych z naruszeniami prawa.

Włocławska kasa będzie nadal świadczyła usługi w dotychczasowym zakresie. Ważne pozostają umowy zawarte z pracownikami i kontrahentami. Depozyty na koncie włocławskiego SKOK chroni Bankowy Fundusz Gwarancyjny.