Koordynację prac Zarządu Rada Nadzorcza powierzyła Piotrowi Rykali, wiceprezesowi do spraw pracy.

Reklama

Jak wynika z komunikatu, Rada analizowała podejmowane przez Zarząd działania w sprawie poprawy płynności finansowej oraz naprawy Spółki. Stwierdziła zwiększanie się straty Spółki na sprzedaży węgla w stosunku do wielkości ujętych w Planie Techniczno-Ekonomicznym oraz niepowodzenie emisji euroobligacji jako głównego źródła finansowania Planu naprawczego, co spowodowało jego zdezaktualizowanie.

Rada zobowiązała Zarząd do aktualizacji Planu naprawczego Spółki i PTE oraz podjęcie energicznych działań restrukturyzacyjnych.

Przeanalizowano działania Zarządu w zakresie zapewnienia właściwego zarządzania kosztami oraz skuteczność podjętych przez Zarząd procesów restrukturyzacyjnych w celu umożliwienia funkcjonowania Spółki na rynku węgla. Oceniono, że dotychczasowe działania Zarządu, były nieskuteczne w zakresie restrukturyzacji Spółki. Poza tym nie został ograniczony poziom kosztów, generując - przy braku przesłanek do wzrostu cen - dalszy wzrost strat na działalności Spółki. Oceniono, że nie poprawiła się sytuacja finansowa, ale pogłębiła się "dramatyczna sytuacji Spółki".

Ponadto - jak czytamy w komunikacie - Rada Nadzorcza stwierdziła niedostateczną koordynację działań Zarządu oraz brak skuteczności w zakresie prowadzonego dialogu ze stroną społeczną uniemożliwiający wprowadzanie rozwiązań restrukturyzacyjnych.

Uchwałę o odwołaniu podjęto jednogłośnie.