W zmienionym rozporządzeniu przewidziano udzielanie pomocy w formie de minimis ze środków będących w dyspozycji Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Pomoc finansowa będzie udzielana na wniosek rolnika złożony w biurze powiatowym ARiMR, właściwym ze względu na jego miejsce zamieszkania lub siedzibę.

Reklama

Wsparcie będzie udzielane w wysokości 450 złotych na hektar powierzchni upraw cebuli lub kapusty oraz 800 złotych na hektar powierzchni sadów jabłoniowych.

Dla jednego rolnika udzielona pomoc finansowa nie może przekroczyć łącznie równowartości 15 tysięcy euro, przy czym limit ten jest pomniejszony o kwoty pomocy udzielonej z jakiegokolwiek tytułu w formie pomocy de minimis w rolnictwie w okresie ostatnich 3 lat.

Aby zapewnić szybkie udzielenie wsparcia producentom cebuli, kapusty oraz jabłek rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

CZYTAJ TAKŻE: Sadownicy protestują. Wysypali jabłka przed Kancelarią Premiera>>>

Reklama