Spadają nasze dochody. Z opublikowanego dziś raportu Narodowego Banku Polskiego w 2012 roku realne dochody gospodarstw domowych były o 0,8 procent niższe niż w roku poprzednim. Towarzyszył temu zastój konsumpcji.
Tempo wzrostu spożycia indywidualnego obniżało się począwszy od drugiego kwartału 2011 roku. Początkowo odbywało się to kosztem konsumpcji dóbr nietrwałych, a

Reklama

więc między innymi żywności czy odzieży, natomiast w 2012 roku nastąpiło odwrócenie tej tendencji. Konsumpcja dóbr nietrwałych utrzymywała się na w miarę stabilnym poziomie, a wyraźnie obniżyła się dynamika zakupu dóbr trwałych.

W ostatnim kwartale 2012 roku gospodarstwa domowe znacznie ostrożniej niż w poprzednich okresach zaciągały zobowiązania finansowe. Wartość nowych pożyczek i kredytów zaciągniętych w tym czasie wyniosła 1,6 mld zł, zaledwie ok. 20 proc. tego, co rok wcześniej.