67 proc. badanych uważa, że sytuacja zmierza w złym kierunku (w listopadzie 57 proc.); 24 proc., że w dobrym (w listopadzie 26 proc.). Odpowiedź "trudno powiedzieć" wybrało w grudniu 13 proc. badanych (w listopadzie 17 proc.). Stosunkowo najbardziej zadowoleni z kierunku zmian są badani o miesięcznych dochodach powyżej 1500 zł na osobę w rodzinie (42 proc. opinii pozytywnych), dobrze oceniający warunki materialne swoich gospodarstw domowych (35 proc.) oraz absolwenci wyższych uczelni (34 proc.).

Reklama

Największy pesymizm przejawiają ankietowani uczestniczący w praktykach religijnych kilka razy w tygodniu (86 proc. opinii negatywnych), źle oceniający własne warunki materialne (74 proc.), rolnicy (72 proc.) oraz uczniowie i studenci (73 proc.). Opinie o sytuacji politycznej w Polsce od listopada znacząco nie zmieniły się. 51 proc. ankietowanych ocenia ją źle, 10 proc. - dobrze; 35 proc. badanych uważa, że jest ona przeciętna. Zadowolenie z sytuacji politycznej w kraju przeważa nad niezadowoleniem jedynie wśród potencjalnych wyborców PO.

Nieznacznie pogorszyła się ocena sytuacji gospodarczej w Polsce. 41 proc. ocenia ją negatywnie (w listopadzie - 38 proc.), 40 proc. uważa za przeciętną (w listopadzie - 40 proc.), a 15 proc. za pozytywną (w listopadzie - 17). Lepiej oceniają ją zamożniejsi, osoby pracujące na własny rachunek, wykwalifikowani robotnicy, kadra kierownicza i specjaliści z wyższym wykształceniem.

Od listopada nie zmieniły się znacząco oceny poziomu życia badanych i ich rodzin - najwięcej deklaruje, że żyje im się przeciętnie - 48 proc., 39 proc., że dobrze, a 13 proc. deklaruje, że im i rodzinie żyje się źle. Warunki materialne gospodarstw domowych najczęściej określane są jako przeciętne (48 proc.), rzadziej jako dobre (38 proc.), a najrzadziej jako złe (14 proc.).

Praktycznie nie zmieniły się od listopada oceny sytuacji w zakładach pracy. Nadal prawie co drugi pracujący (48 proc.) ocenia ją dobrze, co trzeci (31 proc.) uważa, że jest przeciętna, a co piąty (19 proc.) - że zła. CBOS zapytał też o przewidywania, co do rozwoju sytuacji w kraju w najbliższym roku. Najczęściej badani twierdzili, że sytuacja w Polsce się pogorszy (45 proc. badanych), nieco rzadziej (40 proc.) - że nie ulegnie zmianie, a relatywnie rzadko (9 proc.) - że się poprawi.

W ocenach prognozowanych zmian sytuacji politycznej w kraju dominuje opinia, że w najbliższym roku nic się nie zmieni (57 proc.), 28 proc. obawia się pogorszenia jakości życia, a jedynie co dwunasty ankietowany (8 proc.) oczekuje poprawy. W prognozach sytuacji gospodarczej również najwięcej osób nie spodziewa się zmian (46 proc.), 37 proc. jest zdania, że sytuacja się pogorszy, a 10 proc. liczy na poprawę.

Ponad połowa respondentów (52 proc.) nie liczy na zmiany w sytuacji rodziny w najbliższym roku, 26 proc. ocenia, że za rok im i ich rodzinom będzie się żyło gorzej, 14 proc. liczy na poprawę. Co piąty pracujący (20 proc.) obawia się zmian na gorsze w zakładach pracy, 16 proc. oczekuje poprawy. Większość badanych (56 proc.) sądzi jednak, że kondycja ich zakładów pracy się nie zmieni.

Badanie dotyczące rynku pracy pokazuje, że w ciągu ostatniego miesiąca nie zmieniły się znacząco oceny sytuacji na lokalnych rynkach pracy. Dwie trzecie badanych (67 proc.) uważa, że w ich okolicy trudno jest znaleźć jakąkolwiek pracę (46 proc.) bądź nie ma jej wcale (21 proc.). Jednocześnie 30 proc. badanych sądzi, że w ich okolicy można znaleźć zatrudnienie, jednak w tym 28 proc. ocenia, że trudno jest o pracę odpowiednią.

W porównaniu z listopadem minimalnie zmalało poczucie zagrożenia bezrobociem - 61 proc. badanych określa swoją sytuację zawodową jako stabilną, ponad jedna trzecia pracujących (36 proc.) obawia się utraty zatrudnienia. Badanie "Nastroje społeczne w grudniu" przeprowadzono od 30 listopada do 6 grudnia na 1135-osobowej reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.