Podczas wtorkowego posiedzenia Rada Ministrów ma się zająć planowanymi założeniami do projektu nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Przygotowany przez Ministerstwo Finansów dokument zakłada, że do identyfikacji podatkowej osób fizycznych będzie służył numer PESEL, a nie NIP, jak jest obecnie. Wyjątkiem będą osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i osoby fizyczne, które są podatnikami VAT.

"Przedstawione rozwiązanie będzie skutkować uwolnieniem osób fizycznych od konieczności posługiwania się w kontaktach z administracją publiczną kilkoma identyfikatorami" - napisało MF w dokumencie.

Ponadto resort finansów proponuje, by w przypadku nadawania NIP podmiotom, które numer ten będą posiadały, odstąpić od decyzji administracyjnej. Ponadto uruchomiona ma być centralna rejestracja podatników - Centralny Rejestr Podmiotów Krajowa Ewidencja Podatników. Bazę tę będą m.in. zasilać dane ewidencyjne pochodzące z rejestru PESEL.

MF wskazuje, że celem zmian jest m.in.: usprawnienie i uproszczenie systemu ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, ograniczenie liczby identyfikatorów, którymi muszą posługiwać się podatnicy w kontaktach z administracją podatkową, usprawnienie działania administracji, odciążenie obywateli, zwiększenie efektywności przetwarzania danych identyfikacyjnych, poprawa jakości danych identyfikacyjnych.