SN o zasiedzeniu przez żonę nieruchomości męża. Jakie dokumenty składa się do sądu o zasiedzenie?

Małżonek nie może zasiedzieć nieruchomości żony. Ograniczenie to dotyczy okresu małżeństwa

Zastosowanie mają tu dwa przepisy:

Kodeks cywilny o zasiedzeniu przez żonę nieruchomości męża

Reklama

Art. 175 kodeksu cywilnego – mówi, że do biegu zasiedzenia stosuje się odpowiednio przepisy o biegu przedawnienia roszczeń.

Art. 121 pkt 3 k.c. – mówi, że bieg przedawnienia nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu, co do roszczeń, które przysługują jednemu z małżonków przeciwko drugiemu - przez czas trwania małżeństwa.

SN o zasiedzeniu przez żonę nieruchomości męża

Sąd Najwyższy wskazał o zasiedzeniu między małżonkami:

 • „nie może być mowy o zasiedzeniu w trakcie trwania małżeństwa przez jednego małżonka nieruchomości drugiego małżonka (art. 175 k.c. w zw. z art. 121 pkt 3 k.c.).
 • wniosek o zasiedzenie może więc dotyczyć nieruchomości, co do której żadnemu z nich nie przysługuje prawo własności, a w przypadku nieruchomości, której współwłaścicielem jest jeden z małżonków, zasiedzenie nie może dotyczyć udziału współmałżonka.

Możliwe jest bowiem współposiadanie rzeczy małżonków, w ramach łączącego ich ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej, które jednak różni się od współposiadania ułamkowego. Wspólność majątkowa małżonków, co wynika z art. 35 k.r.o., ma charakter wspólności łącznej (bezudziałowej). W efekcie posiadanie samoistne rzeczy przez małżonków, odmiennie niż w wypadku współposiadania ułamkowego, oznacza że jest przez każdego z małżonków realizowane co do całości rzeczy (zob. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 11 sierpnia 2011 r., I CSK 647/10, nie publ.)

SN zastrzegł jednak, że w skład majątku wspólnego może wchodzić także niebędące prawem podmiotowym, ale chronione przez prawo posiadanie, jako określony stan faktyczny, z którego wynikają konkretne uprawnienia lub roszczenia, mające wartość majątkową (por. uzasadnienie uchwały składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z 31 marca 1993 r. III CZP 1/93, OSNC 1993, nr 10, poz. 170). Posiadanie rzeczy, z którym nie wiąże się prawo podmiotowe w postaci praw bezwzględnych (własność, użytkowanie wieczyste, użytkowanie, służebności), czy względnych (np. dzierżawa, najem), może być przedmiotem obrotu prawnego (art. 348-351 k.c.). W określonych sytuacjach długotrwałe samoistne posiadanie, względnie posiadanie w zakresie służebności prowadzi do nabycia przez zasiedzenie własności rzeczy ( art. 172 i 174 k.c.), albo służebności (art. 292 k.c.). Problemy związane z taką sytuacją w małżeństwie jest rzadką sytuacją. I sąd nie analizował jej.

Zasiedzenie: Jakie dokumenty składa się w sądzie?

Reklama

Dla formalnego zasiedzenia nieruchomości składasz wniosek o stwierdzenie prawa własności do nieruchomości poprzez zasiedzenie (formularz znajduje się w załączniku),

 • mapę sytuacyjną nieruchomości,
 • odpis z księgi wieczystej (jeśli nieruchomość ją posiada),
 • wypis z rejestru gruntów i budynków,
 • zaświadczenie z urzędu skarbowego o odprowadzanych składkach podatku od nieruchomości,
 • dodatkowo: odpis postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku (jeśli zasiedzenie rozpoczął nasz spadkodawca),
 • dokumenty potwierdzające uiszczanie opłat od użytkowania wieczystego (jeśli jest przedmiotem zasiedzenia).

Zasiedzenie – ile wynosi opłata?

Opłata sądowa wynosi 2000 zł. Kwotę można wpłacić w kasie sądu, lub bezpośrednio na rachunek bankowy sądu.

Jak wypełnić wniosek o zasiedzenie? Wzór wniosku o zasiedzenie

Przykładowe zapisy we wniosku o zasiedzenie albo elementy tego wniosku:

 • Nieruchomość znajduje się na terenie [tu podaj dokładną lokalizację, np. miasto, ulica].
 • Jej obszar wynosi [tu podaj powierzchnię działki].
 • Numer działki to [tu podaj numer działki].
 • Stałem się posiadaczem nieruchomości na podstawie [tu wybierz odpowiednią opcję: aktu notarialnego, nieformalnej umowy lub bezumownie].
 • W przypadku pozostawania w związku małżeńskim, moim małżonkiem jest [tu podaj imię i nazwisko małżonka].
 • Poprzedni właściciel lub posiadacz nieruchomości to [tu podaj imię i nazwisko lub nazwę firmy oraz adres].
 • Jeśli nie żyje, spadkobiercy to [tu podaj imiona i nazwiska spadkobierców oraz ich adresy].
 • Posiadam dokumenty potwierdzające moje posiadanie nieruchomości, takie jak [tu wymień np. akt notarialny, umowę, świadectwo dziedziczenia].
 • Dodatkowo, mogę przedstawić zeznania świadków, plany budowy domu lub inne dowody.