Terminy wypłacania 14. emerytury

Największą grupą uprawnionych do tzw. 14 emerytury są osoby pobierające emerytury, renty oraz inne świadczenia z ZUS-u. Zakład już rozpoczął wypłacanie im "czternastek". Pieniądze trafiają na ich konta w standardowych terminach wypłat. W przypadku ZUS-u chodzi o 1., 5., 6., 10., 15., 20. i 25. dzień miesiąca.

"Czternastki" zostały więc już wypłacone osobom pobierającym świadczenia 1 września, 5 września, 6 września oraz 10 września. Kolejne daty wypłat to: 15 września, 20 września, 25 września.

Reklama

"Czternastka" we wrześniu również dla osób pobierających świadczenia raz na kwartał

W standardowych terminach, wraz z emeryturą lub rentą wypłacaną co miesiąc, 14. emeryturę otrzyma też większość emerytów i rencistów należących do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Wrześniowe terminy wypłat z KRUS-u to 10., 15., 20. i 25. dzień tego miesiąca.

Teoretycznie wrześniową wypłatą 14. emerytury nie powinni być objęci emeryci i renciści z KRUS-u pobierający świadczenia raz na kwartał. W ich przypadku termin wypłaty świadczeń za trzeci kwartał 2023 r. już minął, a wypłaty za kwartał czwarty odbywać się będą w październiku. W mediach pojawiały się nawet informacje, że osoby pobierające te świadczenia otrzymają je w październiku. Jednak, jak czytamy w komunikacie KRUS-u, "w przypadku emerytur i rent wypłacanych kwartalnie kolejne dodatkowe świadczenie zostanie wypłacone odrębnie również we wrześniu br.”. To oznacza, że osoby te otrzymają we wrześniu ekstra przelew.

Reklama

Wypłata 14. emerytury we wrześniu: zdecydowało rządowe rozporządzenie

Zmiana terminu wypłaty 14. emerytury dla osób pobierających świadczenia raz na kwartał to efekt rozporządzenia Rady Ministrów z 22 sierpnia br. "w sprawie określenia miesiąca wypłaty kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów w 2023 r.”Ustalono w nim, że "czternastka” ma być wypłacana właśnie we wrześniu. Rząd uzasadniał, że zmiana ta ma na celu "uelastycznienie wypłaty tego świadczenia, biorąc pod uwagę m.in. potrzebę zabezpieczenia w danym roku dodatkowych istotnych społecznie zadań realizowanych bądź planowanych do realizacji na rzecz emerytów i rencistów”.

Emeryci mundurowi również z "czternastką"

Do otrzymania 14. emerytury uprawnieni są również emeryci mundurowi. Wśród nich znajdują się osoby, które dostają emerytury raz na kwartał. To osoby otrzymujące świadczenia z Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA zamieszkałe za granicą w państwach, z którymi zostały zawarte umowy międzynarodowe o wzajemnym przekazywaniu świadczeń emerytalno-rentowych z ubezpieczeń społecznych. Standardowe emerytury i renty wraz z dodatkami i innymi świadczeniami pieniężnymi wypłacane są im kwartalnie z dołu, w pierwszym dniu miesiąca przypadającego po upływie każdego kwartału.

ZUS przypomina też, że do otrzymania "czternastek" uprawnione są nie tylko osoby pobierające emerytury i renty z systemu powszechnego, rolniczego i mundurowego (których jest 9,1 mln), ale także osoby pobierające renty socjalne (290 tys.), zasiłki i świadczenia przedemerytalne (40 tys.), emerytury pomostowe (40 tys.), nauczycielskie świadczenie kompensacyjne (13 tys.), świadczenia rodzicielskie Mama 4 plus (60 tys.) oraz świadczenia inwalidzkie i kombatanckie (30 tys.).