Z badania CBOS wynika, że w grudniu do zwolenników rządu zalicza się 30 proc. ankietowanych (o 1 pkt proc. więcej niż w pierwszej połowie listopada). Jednocześnie o 2 punkty przybyło jego przeciwników - z 41 proc. do 43 proc.

Reklama

23 proc. badanych wyraża wobec rządu obojętność (mniej o 1 punkt). Nie określiło się3 proc. badanych (o 3 punkty proc. mniej).

52 proc. ankietowanych negatywnie ocenia wyniki działalności rządu od czasu objęcia przezeń władzy. Oceny te nie zmieniły się od poprzedniego badania. Przybyło natomiast osób pozytywnie oceniających efekty pracy rządu (wzrost z 35 proc. do 37 proc.). Spadła liczba respondentów, którzy nie mają w tej kwestii wyrobionej opinii (11 proc., spadek o 2 punkty).

Gospodarka: Bez szans na poprawę

Jeśli chodzi o ocenę polityki gospodarczej gabinetu Mateusza Morawieckiego, to 59 proc. badanych jest zdania, że polityka rządu nie stwarza szans na poprawę sytuacji gospodarczej w kraju (w stosunku do listopada wzrost o 2 punkty). 33 proc. respondentów ma przeciwne zdanie na ten temat i uważa, że polityka rządu stwarza takie szanse (wzrost o 3 punkty). Obniżył się odsetek osób niemających w tej kwestii zdania (z 13 proc. do 8 proc.).

Z tego, że na czele rządu stoi Mateusz Morawiecki zadowolonych jest 34 proc. (bez zmian), niezadowolonych z tego jest 51 proc. (więcej o 2 punkty proc.). Zdania w tej kwestii nie wyraziło 15 proc. badanych (o 2 punkty proc. mniej). CBOS zauważa, że w grudniu, po raz pierwszy od 13 miesięcy więcej niż połowa badanych wyraziła niezadowolenie z faktu, że Mateusz Morawiecki stoi na czele rządu.

Badanie przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod: 1) wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI), 2) wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI) – dane kontaktowe respondent otrzymywał w liście zapowiednim od CBOS, 3) samodzielne wypełnienie ankiety internetowej, do której dostęp był możliwy na podstawie loginu i hasła przekazanego respondentowi w liście zapowiednim od CBOS.

We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę. Badanie zrealizowano w dniach od 29 listopada do 12 grudnia 2021 roku na próbie liczącej 1063 osoby (w tym: 47,0 proc. metodą CAPI, 35,7 proc. – CATI i 17,3 proc. – CAWI).