Chodzi o projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Reklama

Przedłużenie terminu na realizację bonu?

Jak czytamy w Biuletynie Informacji Publicznej KPRM, pierwsza ze zmian dot. wprowadzonych w związku z pandemią regulacji umożliwiającej wykorzystanie vouchera na realizację imprezy turystycznej w "okresie 180 dni od dnia odstąpienia przez podróżnego od umowy o udział w imprezie turystycznej lub od rozwiązania przez organizatora turystyki umowy, które nastąpiły w bezpośrednim związku z wybuchem epidemii wirusa SARS-CoV-2".

Chodzi o przedłużenie terminu na realizację vouchera z jednego roku do dwóch lat. Rozwiązanie to "umożliwi z jednej strony realizację przez podróżnego pierwotnej imprezy w warunkach bezpiecznych epidemicznie, natomiast organizatorom turystyki umożliwi bezgotówkowe rozliczenie się z podróżnymi" - wyjaśniono.

Reklama

Co ze zwrotem wypłat do Turystycznego Funduszu?

Druga projektowana zmiana dot. przesunięcia terminu zwrotu wypłat do Turystycznego Funduszu Zwrotów. Chodzi o środki, "jakie TFZ wypłacił podróżnym z tytułu umów o udział w imprezie turystycznej, które nie odbyły się w związku z wybuchem epidemii". Zgodnie z zaproponowaną zmianą "zwroty przez organizatorów turystyki do TFZ wypłat rozpoczną się nie od kwietnia 2021 r., jak przewidziano w pierwotnej wersji przepisu (...), lecz najpóźniej do końca grudnia 2021 r." - wskazano.

Reklama

Dodano, że pozostałe raty będą płatne w terminach do 21 dnia każdego kolejnego miesiąca następującego po tym, w którym nastąpi zwrot pierwszej z rat. "Przesunięcie o osiem miesięcy terminu rozpoczęcia przez organizatorów turystyki zwrotu wypłat do TFZ uzasadnione jest przedłużającą się epidemią, która w znaczący sposób przyczynia się do ograniczenia możliwości wykonywania działalności przez przedsiębiorców turystycznych organizujących imprezy turystyczne" - tłumaczą twórcy rozwiązań.

Możliwość umarzania należności?

Trzecia z zaproponowanych zmian wprowadza możliwość umarzania w całości lub w części "należności, odraczania terminów spłaty należności, rozkładania spłaty należności na raty z tytułu np. nienależnie otrzymanych środków w ramach form wsparcia". Jak czytamy, to instrument "potrzebny, ponieważ zdarzają się sytuacje losowe, które uniemożliwiają realizację zobowiązań (np. śmierć, długi okres rehabilitacji)". "Na mocy projektowanych przepisów starosta z urzędu lub na wniosek przedsiębiorcy uprawniony będzie do umorzenia w całości lub w części, odroczenia terminu ich spłaty, rozłożenia na raty enumeratywnie określonych należności" - podano.

Wsparcie sklepików szkolnych?

W projekcie zakłada się też wsparcie sklepików szkolnych. "Proponuje się przyznać następujące środki pomocowe: dofinansowanie do wynagrodzeń, świadczenie postojowe, małą dotację oraz zwolnienie z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne" - wskazano. Podstawowym kryterium przyznania tej pomocy będzie – tak jak jest to dotychczas w tarczy branżowej – 40 proc. spadek przychodów "w okresie odniesienia".

Pomoc ma być przyznawana na podstawie "szeregu oświadczeń". Sklepiki szkolne zostaną też ujęte w delegacjach ustawowych zezwalających Radzie Ministrów na przedłużanie tejże pomocy na kolejne miesiące.

Jak dodano, projekt wprowadza też "zmiany w zakresie współistnienia dwóch instrumentów pomocowych – zwolnienia ze składek oraz dofinansowania do wynagrodzeń pracowników".

Za opracowanie projektu odpowiada Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii. Planowany termin przyjęcia projektu przez rząd to I kwartał 2021 r. - podano.