Nowelizacja ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 dotyczy m.in. przyznania dodatkowego świadczenia pracownikom medycznym w wysokości 100% wynagrodzenia dla zajmujących się chorymi na COVID -19 oraz przyznanie im 100% tzw. chorobowego.

Reklama

Sejm przyjął poprawkę, by wszyscy, którzy pracują z pacjentami z COVID-19, niezależnie od formy zatrudnienia, a nie tylko – jak proponowano wcześniej ci, którzy zostali do tego skierowani przez wojewodę i mieli umowę o pracę - otrzymywali dodatek w wysokości 100% wynagrodzenia.

Zgodził się także, by w planie Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) na ten rok zwiększyć kwotę ryczałtów dla szpitali o 15%. W przypadku zaś, gdyby szpitale nie wykorzystały wszystkich środków do 31 grudnia 2020 r., nie musiałyby ich zwracać .

Posłowie odrzucili natomiast poprawkę zakładającą m.in. utworzenie specjalnego Funduszu Pomocy, który miałyby być funduszem celowym, pozostającym w dyspozycji ministra zdrowia (m.in. na umożliwienie dostępu do testów na koronawirusa dla pracowników ochrony zdrowia pracowników pomocy społecznej, rodziców i opiekunów dzieci do 1. roku życia oraz osób w wieku powyżej 60. roku życia.). Poparcia nie uzyskała też poprawka, zakładająca możliwość ubezpieczeń dla pracowników zawodów medycznych w związku z pandemią, finansowanych z budżetu państwa.

Sejm nie zgodzi się także, by izby lekarskie jedynie przekazywały wojewodom kto jest w nich zrzeszony, bez wskazywania kto powinien być kierowany przez wojewodę do pracy z chorymi na COVID-19. Sejm odrzucił poprawkę, zakładającą by skierowaniu do pracy niosącej ryzyko zakażenia przy zwalczaniu epidemii nie podlegali mężczyźni w wieku od 60 do 65 roku życia.

Reklama

Nie poparł też poprawki, by zarządzenie przez wojewodę użycia straży gminnych do wspólnych działań z policją było uwarunkowane uzyskaniem zgody właściwego terytorialnie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta.

Nowelizacja ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 zakłada podwyższenie do 200% wynagrodzenia zasadniczego wraz z pochodnymi dla osób, skierowanych przez wojewodę do pracy związanej ze zwalczaniem COVID-19 oraz zachowanie 100% uposażenia w okresie zwolnienia od zajęć służbowych z powodu stwierdzenia zakażenia lub zachorowania, w kwarantannie, izolacji, izolacji domowej także funkcjonariuszom policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa oraz żołnierzom WP.

Pracownicy medyczni zatrudnieni w podmiotach leczniczych, którzy pracują z chorymi na COVID-19 i funkcjonariusze, wykonujący polecenia związane z walką z epidemią, zachowają prawo do 100% uposażenia w razie kwarantanny lub izolacji.

Wprowadzono także przepisy, umożliwiające okresowe zatrudnianie - w trybie uproszczonym, pod ścisłą kontrolą konsultantów okręgowych izb lekarskich, pod nadzorem specjalistów - lekarzy, którzy uzyskali kwalifikacje zawodowe poza UE (na okres pięcioletni). Warunkiem ma być m.in. znajomość języka polskiego, wystarczająca do wypełniania obowiązków.

Do pracy przy zwalczaniu epidemii będą mogli zostać skierowani pracownicy podmiotów medycznych, osoby wykonujące zawody medyczne oraz np. studenci zawodów medycznych, doktoranci, ratownicy medyczni, lekarze w trakcie stażu podyplomowego, albo lekarze, którzy ukończyli staż, ale jeszcze nie zdali lekarskiego egzaminu końcowego. Wzmocnione mają zostać też kompetencje wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego. Nowela zawiera zapis dot. tzw. klauzuli miłosiernego Samarytanina (niekarania za niezawinione błędy medyczne w sytuacji ratowania ludzkiego życia).

Wprowadzono także zapis, zakładający wyłączenie jednostek samorządu terytorialnego ze stosowania prawa zamówień publicznych w zamówieniach dot. usług, związanych z walką z pandemią; warunkiem ma być jedynie publikacja ciągu 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) informacji o i udzieleniu zamówienia. Zakres wyłączenia m.in. spod ustawy prawo budowlane obejmie natomiast nie tylko podmioty lecznicze, ale również i przedsiębiorców, realizujących - w drodze polecenia wojewody - zadania związane ze zwalczaniem COVID-19.

Warunkiem udzielenia pomocy publicznej ma być - zgodnie z nowelą - deklaracja o właściwym wykorzystaniu środków otrzymanych w ramach tzw. tarcz i przestrzeganie obostrzeń sanitarnych.

Została też wprowadzona możliwość wykonywania pracy w okresie przebywania na kwarantannie (za zgodą pracownika i pracodawcy).

Nowela zakłada możliwość odmowy obsługi klienta, który nie wypełni obowiązku zasłaniania ust i nosa. Zawiera też delegację dla Rady Ministrów do określenia w drodze rozporządzenia katalogu ograniczeń, obowiązków, nakazów i przewiduje karę za nieprzestrzeganie ograniczeń w wysokości do 1 tys. zł.