Rada Nadzorcza Poczty Polskiej przyjęła do wiadomości dymisję Pana Przemysława Sypniewskiego z pełnienia funkcji prezesa Zarządu Poczty Polskiej i delegowała Pana Tomasza Zdzikota do pełnienia funkcji prezesa Zarządu - czytamy na Twitterze Poczty Polskiej.

Reklama

W komunikacie Poczty Polskiej poinformowano, że zgodnie z decyzją Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z piątku, zmienia się skład Rady Nadzorczej Poczty Polskiej. Z funkcji członka Rady Nadzorczej został odwołany Paweł Calski i na tę funkcję został powołany Tomasz Zdzikot.

Zaznaczono ponadto, że w piątek Rada Nadzorcza Poczty Polskiej S.A. przyjęła rezygnację Przemysława Sypniewskiego z pełnienia funkcji prezesa spółki z dniem 3 kwietnia 2020 r.

"Rada Nadzorcza oddelegowała członka Rady Nadzorczej Pana Tomasza Zdzikota do wykonywania czynności członka Zarządu Poczty Polskiej S.A. Jednocześnie Rada Nadzorcza powierzyła Panu Tomaszowi Zdzikotowi, w okresie delegowania, pełnienie obowiązków Prezesa Zarządu Poczty Polskiej S.A." - wskazano.

Z życiorysu Tomasza Zdzikota zamieszczonego na stronie resortu obrony narodowej wynika, że nowy szef Poczty Polskiej to radca prawny, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz studiów doktoranckich w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.

Reklama

Ukończył program Top Public Executive organizowany przez IESE Business School w Barcelonie i Krajową Szkołę Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego oraz Wyższy Kurs Obronny w Akademii Obrony Narodowej, a także Podyplomowe Studium Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego na Uniwersytecie Warszawskim, podyplomowe studia Zarządzanie w Administracji Publicznej w WSPiZ im. Leona Koźmińskiego oraz podyplomowe studia Zarządzanie Nieruchomościami organizowane przez WSPiZ im. Leona Koźmińskiego i Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, a także Studium Generale Europa w Instytucie Politologii UKSW. Zdał egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa.

Reklama

Tomasz Zdzikot był doradcą Zastępcy Prezydenta m.st. Warszawy śp. Sławomira Skrzypka, a także doradcą Wojewody Mazowieckiego, pełnił funkcję zastępcy Burmistrza Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy. Był wiceprezesem Centrum Bankowo-Finansowego "Nowy Świat" S.A. – spółki Skarbu Państwa i Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego. Przez wiele lat pracował w Departamencie Prawnym Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, w tym jako wicedyrektor Departamentu Prawnego. W latach 2006-2014 był radnym m.st. Warszawy, a od 2014 r. sprawuje mandat radnego Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

18 listopada 2015 roku został powołany na Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, a 25 października 2017 r. - powołany na stanowisko Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Pełnomocnika Rządu do Spraw Przygotowania Organów Administracji Państwowej do Współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen i Wizowym Systemem Informacyjnym.

15 stycznia 2018 r. Tomasz Zdzikot został powołany na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej.