Reklama

Poziom przewozów ładunków mierzony tonokilometrami lokuje polski transport kolejowy na drugim miejscu wśród 27 krajów UE za Niemcami, a przed Francją, z udziałem ok. 13 proc. w ogólnych przewozach UE – wynika z raportu „Transport - wyniki działalności w 2010” opublikowanego 19 sierpnia 2011 r. przez GUS.

W 2010 r. transportem kolejowym przewieziono 217 mln ton ładunków, tj. o 8 proc. więcej niż w 2009 roku, a praca przewozowa była większa o 12,1 proc. Przewozy manewrowe wyniosły 46 mln ton (o 9,1 proc. więcej niż przed rokiem) oraz 0,2 tonokilometrów (tyle samo co w roku 2009).

Poziom przewozów ładunków mierzony tonokilometrami lokuje polski transport kolejowy na drugim miejscu wśród 27 krajów UE za Niemcami, a przed Francją, z udziałem ok. 13 proc. w ogólnych przewozach UE. W zakresie transportu międzynarodowego koleje polskie z udziałem siedmioprocentowym zajmują trzecie miejsce za Niemcami i Łotwą.

Wzrost przewozów w 2010 r. dotyczył komunikacji międzynarodowej (o 30,3 proc. – przewozy w komunikacji krajowej osiągnęły poziom podobny do ubiegłorocznego. W ramach komunikacji międzynarodowej największy wzrost przewozów ładunków wystąpił w tranzycie (o 55,6 proc.) znacznie wzrosły również przewozy w eksporcie (o 33,4 proc.), a także w imporcie (o 25,4 proc.). W przewozach ładunków eksportowanych największy udział miały przewozy do Niemiec oraz do Republiki Czeskiej i Austrii, zaś w przewozach ładunków importowanych – z Rosji, Ukrainy oraz z Niemiec, Republiki Czeskiej i Białorusi.

W ramach transportu intermodalnego transportem kolejowym przewieziono o 30,2 proc. kontenerów (z ładunkami i pustych) więcej niż przed rokiem, przy czym ponad 80 proc. tych przewozów realizowanych było w komunikacji międzynarodowej. Liczba przewiezionych nadwozi samochodowych ("swap body") była o 44,6 proc. większa niż rok temu.

W 2010 r. W transportem kolejowym przewieziono 261,3 mln pasażerów, tj. o 7,5 proc. mniej niż przed rokiem. Na ogólny spadek przewozów pasażerów wpłynęło zarówno zmniejszenie przewozów z biletami jednorazowymi (o 2,7 proc.), jak i okresowymi (o 11,8 proc.) Spadły przewozy w komunikacji krajowej (o 7,7 proc.), przy jednoczesnym wzroście przewozów w komunikacji międzynarodowej (o 17,0 proc.), do czego przyczyniły się utrudnienia w komunikacji lotniczej w tym okresie. W komunikacji krajowej w kolejach normalnotorowych zmniejszyły się przewozy pasażerów wszystkimi rodzajami pociągów (pociągi osobowe – o 1,8 proc., pospieszne – o 34,3 proc., ekspresowe – o 19,3 proc.). Przewozy pasażerów kolejami wąskotorowymi były mniejsze niż przed rokiem o 14,4 proc.