Na przełomie sierpnia i września będzie wypłacana 14. emerytura. Tegoroczna "czternastka'' zostanie wypłacona w wysokości najniższej emerytury. Po waloryzacji z 1 marca 2023 roku wynosi ona 1588,44 zł brutto. 23 maja 2023 roku Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o 14. emeryturze. Od tego roku świadczenie będzie stałe, ale nie wszyscy seniorzy je otrzymają.

Reklama

14. emerytura: Kto i kiedy dostanie specjalny dodatek?

Nowa ustawa wprowadziła także elastyczny czas wypłaty świadczenia. Nie obowiązuje stały termin wypłaty 14. emerytury. "Czternastka'' będzie wypłacana nie później niż do końca października. Rada Ministrów każdego roku będzie wskazywała dokładny termin wypłat w rozporządzeniu.

Reklama
Reklama

14. emeryturę otrzymają świadczeniobiorcy uprawnieni do:

  • emerytury
  • renty z tytułu niezdolności do pracy
  • renty socjalnej
  • rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego
  • świadczenia dla cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych
  • nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego
  • świadczenia i zasiłku przedemerytalnego.

14. emerytura: Kto nie dostanie "czternastki"?

Emeryci, którzy otrzymują powyżej 2900 zł brutto emerytury, otrzymają "czternastkę'' pomniejszoną według zasady "złotówka za złotówkę''. Dodatkowego świadczenie nie dostaną emeryci, którzy pobierają emeryturę w wysokości 4 438,44 zł brutto i większą.

Z powodu waloryzacji emerytur z 1 marca 2023 roku także duża grupa seniorów nie będzie mogła otrzymać "czternastki''. Seniorzy, którzy jeszcze w lutym tego roku otrzymywali 4000 zł brutto emerytury, od marca 2023 roku otrzymują już 4592 zł brutto i przekraczają limit.

Nowa ustawa wprowadziła także zasadę – jeśli emerytura miałaby wynieść mniej niż 50 zł, seniorzy nie dostaną świadczenia. Dodatkowego świadczenia nie otrzymają także osoby, którym prawo do emerytury lub renty zostało zawieszone.

14. emerytura: Czy trzeba składać wniosek?

By otrzymać 14. emeryturę nie trzeba składać wniosku o wypłatę i o naliczenie kwoty świadczenia. Zostanie ona przelana przez ZUS automatycznie.

Czternasta emerytura nie jest wliczana do dochodu, który jest wskazany w ustawie o pomocy społecznej. Dlatego też nie będzie brana pod uwagę przy weryfikacji uprawnień do dodatków i zasiłków, w których obowiązuje kryterium dochodowe. Świadczenie jest także wyłączone spod zajęć komorniczych.

"Czternastki" nie są zwolnione z podatku

Dodatkowe świadczenie emerytalne w 2023 roku otrzyma około 8,3 milionów emerytów i rencistów. Z tego ponad 5,8 miliona dostanie wypłatę "czternastki" w pełnej wysokości. Reszta seniorów otrzyma świadczenie w niższej wysokości ze względu na obowiązujący przy wypłacie limit.

Nowa ustawa wprowadziła także obowiązek płacenia zaliczki na podatek i 9% na składkę zdrowotną. Rok temu "czternastki'' były zwolnione z podatku dochodowego. Według rządu teraz dzięki 14. emeryturze zwiększą się dochody z PIT o ponad 700 milionów zł, a wpływy do NFZ o ponad miliard zł.