Przyjęcie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2023 r. planowane jest na III kw. 2021 r.

Rekordowa waloryzacja

"Strona rządowa, zgodnie z przyjętą przez Radę Ministrów w dniu 26 maja 2022 r. 'Propozycją zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2023 r.' zaproponowała pozostawienie zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2023 r. na poziomie ustawowego minimum wynoszącego 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2022 r." - czytamy w uzasadnieniu.

Reklama

Projekt określa wysokość zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2022 r. Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent to średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym zwiększony o co najmniej 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym.

Zwiększenie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent, w części dotyczącej realnego wzrostu płac, jest przedmiotem negocjacji w ramach Rady Dialogu Społecznego (RDS). Jednak w ramach RDS nie wypracowano wspólnego stanowiska w tym zakresie.

Podczas posiedzenia Zespołu ds. ubezpieczeń społecznych Rady Dialogu Społecznego, które odbyło się 8 czerwca 2022 r., jak również podczas Plenarnego posiedzenia Rady Dialogu Społecznego, które odbyło się 29 czerwca 2022 r. nie wypracowano wspólnego stanowiska w zakresie wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2023 r. w części dotyczącej realnego wzrostu płac, podano także.

W związku z tym Rada Ministrów ma obowiązek określić w terminie 21 dni od dnia zakończenia negocjacji, w drodze rozporządzenia, wysokość tego zwiększenia, biorąc pod uwagę informacje o prognozowanych wielkościach makroekonomicznych, w tym wielkość wskaźnika inflacji, stanowiących podstawę do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok następny, podsumowano.