Po osiągnięciu tego wieku uczestnik PPK może wybrać wówczas jedno z rozwiązań:

- dalej odkładać środki w PPK;
- skorzystać z domyślnej formy wypłaty, czyli jednorazowo wypłacić 25% środków, a pozostałe wypłacać co miesiąc przez 10 lat. Wypłata w tej formie będzie zwolniona z podatku od zysków kapitałowych.

Pracownik może również wszystkie środki wypłacać w dowolnej liczbie rat. Jednorazowo nawet 100% środków. Skrócenie okresu wypłat poniżej 10 lat lub jednorazowej wypłaty powyżej 25% będzie skutkować koniecznością zapłaty podatku od zysków kapitałowych;

- Czy ustawodawca dopuszcza sytuacje, że pracownik zechce wybrać zgromadzony kapitał wcześniej – przed osiągnięcie 60. roku życia? – to jedno z najczęściej zadawanych pytań.

Tak, będzie mógł to zrobić w każdej chwili, ale na określonych warunkach. Kwota zgromadzonych środków będzie pomniejszona o:

•    podatek od zysków kapitałowych
•    o 30 proc. wpłat pracodawcy (są zwolnione ze składek na ubezpieczenia społeczne; pobrane 30 proc. trafi jako składka na ubezpieczenie emerytalne)
•    dopłaty ze strony państwa

- Czy w żadnej sytuacji nie można wybrać środków przed 60.rokiem życia i bez pomniejszania ich o ww. elementy?

Ustawodawca dopuszcza taką sytuację w dwóch przypadkach:

1.    Jeśli jednorazowa wypłata nawet 100 proc wartości zgromadzonych środków przeznaczona będzie na wkład własny przy zakupie mieszkania lub budowie domu. Będzie to rozwiązanie możliwe tylko dla pracownika, który nie ma więcej niż 45 lat. Wypłata środków nastąpi na podstawie umowy zawartej z wybraną instytucją finansową. Uczestnik będzie zobowiązany do zwrotu środków do instytucji finansowej w wartości nominalnej. Zwrot musi się rozpocząć  nie później niż 5 lat od dnia wypłaty środków i nie będzie mógł trwać dłużej niż 15 lat od dnia wypłaty środków. 
Co się stanie, jeżeli uczestnik PPK nie zwróci w terminie wypłaconych środków? Ustawodawca zobowiązuje go wtedy do zapłaty 19 proc. zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych. Dochodem będzie kwota niezwrócona wypłaconych środków, pomniejszona o koszt nabycia odkupionych jednostek uczestnictwa lub umorzonych jednostek rozrachunkowych, przypadających na ten niedokonany zwrot.

2.    Jeśli poważna choroba dotknie pracownika, współmałżonka lub dziecko. Możliwe jest wtedy wybranie do 25 proc. zgromadzonych środków, których – co ważne - zwracać nie będzie musiał. Ustawa w Art. 2., pkt. 23 określa jednostki medyczne lub sytuacje, które są uwzględniane w takiej sytuacji. 

Inne sytuacje umożliwiające rozporządzanie środkami w ramach PPK

- Jeśli uczestnik PPK zrezygnuje z oszczędzania w PPK albo odejdzie z miejsca pracy, w którym w jego imieniu i na jego rzecz pracodawca zawarł umowę o prowadzenie PPK, środki pozostaną na rachunku uczestnika do czasu wypłaty, wypłaty transferowej lub zwrotu.

- Uczestnik PPK, po osiągnięciu przez niego 60. roku życia, może zwrócić się o wypłatę środków zgromadzonych na jego rachunku PPK w formie świadczenia małżeńskiego.

Wniosek będzie można złożyć, gdy drugi z małżonków również ukończy 60. rok życia, będzie posiadał umowę o prowadzenie PPK z tą samą instytucją finansową, a ponadto małżonkowie złożą oświadczenie, że zamierzają korzystać z wypłat w nowej formie korzystać.

Wybrana instytucja finansowa otworzy wspólny rachunek PPK, a świadczenie będzie wypłacane w co najmniej 120 ratach miesięcznych, wspólnie obojgu małżonkom, aż do wyczerpania środków zgromadzonych na rachunku małżeńskim. Gdyby jeden z małżonków zmarł, środki będą wypłacane współmałżonkowi w dotychczasowej wysokości aż do wyczerpania środków.

- Rozwód lub unieważnienie małżeństwa

W tej sytuacji po dokonaniu podziału majątku wspólnego, środki zgromadzone na rachunku PPK pracownika, które przypadają byłemu małżonkowi, zostaną przekazane w formie wypłaty transferowej na rachunek PPK byłego małżonka.

Jeżeli jednak były małżonek pracownika, posiadającego konto PPK nie jest stroną umowy o prowadzenie PPK, środki, które przypadają mu w wyniku podziału majątku wspólnego małżonków, będzie trzeba zwrócić albo w formie pieniężnej, albo w formie wypłaty transferowej na wskazany przez byłego małżonka rachunek.

- Śmierć uczestnika PPK
W przypadku śmierci uczestnika PPK pozostającego w chwili śmierci w związku małżeńskim, połowa środków zgromadzonych na rachunku PPK należna małżonkowi zmarłego uczestnika PPK (co związane jest z ustaniem z chwilą śmierci wspólności małżeńskiej) zostanie przekazana w formie wypłaty transferowej na rachunek PPK małżonka, chyba że małżonek złoży wniosek o zwrot środków w formie pieniężnej. Pozostała część środków przekazywana będzie tzw. osobom uprawnionym tj. osobom wskazanym przez uczestnika lub jego spadkobiercom.