Znalazłem ok. 30 profesjonalnie przygotowanych stron internetowych zawierających informacje i porady dla osób mobbingowanych i pracodawców chcących zapobiegać temu zjawisku. Okazuje się, że tym zagadnieniem zajmuje sie dużo organizacji pozarządowych. Uzupełniają one działania instytucji publicznych, które nie zawsze radzą sobie z tym problemem. A pomoc jest potrzebna, bo często pracownik w konflikcie z pracodawcą znajduje się na przegranej pozycji, szczególnie w regionach o wysokiej stopie bezrobocia, gdzie trudno o inną pracę.

Przepisy chroniące pracowników przed mobbingiem wprowadzono do naszego prawodawstwa dosyć wcześnie, bo jeszcze przed wejściem Polski do Unii. Zawarto je w nowelizacji kodeksu pracy, która weszła w życie 1 stycznia 2004 r. Zapis ten był próbą dostosowania naszego kodeksu pracy do przepisów wspólnotowych. Jest skonstruowany na wzór unijnych regulacji służących przeciwdziałaniu dyskryminacji ze względu na płeć. W polskim prawie osoba składająca pozew ma uprawdopodobnić, że doszło do mobbingu. Ma to przeciwdziałać wykorzystywaniu prawa do zemsty na pracodawcy np. za brak awansu lub zwolnienie z pracy. To pewien konsensus między stronami potencjalnego konfliktu zawarty w prawie pracy: na pracodawcy spoczywa obowiązek przeciwdziałania mobbingowi, a pracownik musi zaistnienie sytuacji mobbingu uprawdopodobnić i udowodnić.