UMOWA ZLECENIA

zawarta dnia …………………………… w ……………………………. pomiędzy:


(Nazwa firmy)……………………… z siedzibą w…………………………, ul. ………………………….,

zarejestrowaną w ……………………………… pod numerem ……………………………,

z zarządem w składzie: ……………………………………………………….., z kapitałem zakładowym/akcyjnym w wysokości ………………………………………., NIP ……………………………………..,
reprezentowaną przez:

1. ………………………………,
2. …………………………………..,

zwanym dalej: "Zleceniodawcą"

a

Panem/ią …………………………………………….,
zam. w ……………………………………….
legitymującym/cą się dowodem osobistym [seria i numer dowodu osobistego] …………………………

zwanym dalej: “ Zleceniobiorcą”.


§ 1
Zleceniodawca powierza, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania następujących czynności:

……………………………………………………………………………………………………………………..

§ 2
Zleceniobiorca zobowiązuje się wymienione w § 1 czynności wykonać w terminie od dnia ………………………….. do dnia …………………………………..

§ 3
Za prawidłowe wykonanie wymienionych w § 1 czynności Zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie w wysokości: ……………………………. (słownie: ……………………………………….). Wynagrodzenie płatne będzie w terminie …………………………………. dni od daty wykonania zleconych czynności.

§ 4
Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać zlecone czynności w miejscu wskazanym przez Zleceniodawcę (lub) w miejscu przez siebie ustalonym.

§ 5
Zleceniobiorca zobowiązuje się nie powierzać zleconych w niniejszej umowie czynności do wykonania osobom trzecim.

§ 6
W przypadku nie wykonania zlecenia w terminie, wykonania go wadliwie lub w sposób nienależyty Zleceniodawca ma prawo do pomniejszenia wynagrodzenia lub anulowania zlecenia bez odszkodowania.

§ 7
Jakiekolwiek zmiany w niniejszej umowie mogą być dokonane tylko w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Strony nie mogą powoływać się na ustalenia pozaumowne.

§ 8
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. Właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć w wyniku realizacji niniejszej umowy jest Sąd ……………………………………………..

§ 9
Umowa została sporządzona w …………………………………. jednobrzmiących egzemplarzach, po …………………………. dla każdej ze stron._________________ _________________
Zleceniodawca Zleceniobiorca