.....................................................
(Miejsce i data )

.....................................................
(Pieczęć Pracodawcy)


UMOWA O PRACĘ

Na podstawie art. 29 § 1 Kodeksu Pracy w dniu …………….. roku zostaje zawarta umowa o pracę pomiędzy:

Pracodawcą:
……………………… z siedzibą w……………………., przy ul……………………….., zarejestrowaną w …………………….. pod numerem ………………………, z zarządem w składzie: ………………………, z kapitałem zakładowym/akcyjnym w wysokości …………………………….., NIP ………………………….,
reprezentowaną przez:

1. …………………………….. (,imię i nazwisko osoby uprawnionej)

a

Panem/ią …………………………………., zam w ……………………………………………………… legitymującym/cą się dowodem osobistym (seria i numer dowodu osobistego) ……………………….

Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas ……………………………………….

Strony ustalają następujące warunki zatrudnienia:

1) rodzaj umówionej pracy (stanowisko): …………………………………………………………………………………..

2) miejsce wykonywania pracy (np. nazwa i adres firmy): …………………………………………………………………………………..

3) wymiar czasu pracy: …………………………………………………………………………………….


4) wynagrodzenie – określone w sposób i na zasadach przewidzianych w wysokości (z adnotacją o zasadach wynagradzania) …………………………, składać się będzie z następujących pozycji:

- stawka płacy zasadniczej: ……………………………..(słownie: …………………………………………………)

grupa i stawka dodatku funkcyjnego – specjalnego: ………………………………………… (słownie:………………………………………)

- premie i dodatki na zasadach i warunkach określonych w ……………………………………………………………………………………….

- Wynagrodzenie będzie przelewane przez zakład pracy raz w miesiącu na nr konta pracownika: ……………………………………………………………………………..

5) inne warunki zatrudnienia
………………………………………………………………………………..

Dzień rozpoczęcia pracy: ……………………………………………………………………..


Załączniki:
Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności


Oświadczam, iż egzemplarz niniejszej umowy otrzymałem(am) i po zapoznaniu się z jej treścią zaproponowane mi warunki pracy i wynagrodzenia przyjmuję. Równocześnie przyjmuję do wiadomości treść obowiązującego u Pracodawcy regulaminu pracy i oświadczam, że zobowiązuję się do przestrzegania porządku i dyscypliny pracy.
....................................................... ........................................................
(data i podpis pracownika) (podpis pracodawcy)..................................................
(Miejsce i data)
..................................................
(pieczęć zakładu pracy)

Pan/i…………………………………………
Stanowisko: …………………………………

Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności


Dla Pana/i: …………………………………………………………………………………………………….
Zatrudnionego/j na stanowisku pracy: ………………………………………………………………………..
W Dziale (zakładzie) Komórce Org.: ………………………………………………………………………….

Podległość służbowa
Pana/i bezpośrednim przełożonym jest:
………………………………………………

Zakres obowiązków wynikających z art. 100 Kodeksu pracy:

§ 1. Pracownik jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę.

§ 2. Pracownik jest obowiązany w szczególności:

1) przestrzegać czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy,

2) przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku,

3) przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych,

4) dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie oraz zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę,

5) przestrzegać tajemnicy określonej w odrębnych przepisach,

6) przestrzegać w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.

Zakres obowiązków wynikających z art. 211 Kodeksu Pracy:
Przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy jest podstawowym obowiązkiem pracownika. W szczególności pracownik jest obowiązany:

1) znać przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, brać udział w szkoleniu i instruktażu z tego zakresu oraz poddawać się wymaganym egzaminom sprawdzającym,

2) wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek przełożonych,

3) dbać o należyty stan maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu pracy,

4) stosować środki ochrony zbiorowej, a także używać przydzielonych środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, zgodnie z ich przeznaczeniem,

5) poddawać się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom lekarskim i stosować się do wskazań lekarskich,

6) niezwłocznie zawiadomić przełożonego o zauważonym w zakładzie pracy wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzec współpracowników, a także inne osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia, o grożącym im niebezpieczeństwie,

7) współdziałać z pracodawcą i przełożonymi w wypełnianiu obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zakres obowiązków (czynności) na stanowisku pracy:
- ……………………………
- …………………………….

Zakres uprawnień
Pan/i ma uprawnienia do:

- ……………………………..
- …………………………….

Zakres odpowiedzialności
Pan/i jest odpowiedzialny/a za:
- ………………………………
- ……………………………….


Niniejszy zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności jest integralną częścią umowy o pracę zawartej dnia ……………………………......................................................... ........................................................
(data i podpis pracownika) (podpis pracodawcy)