UMOWA O DZIEŁO

zawarta dnia ………………………….. w ……………………………………. pomiędzy:

Panem/ią

……………………………………………,

zam. w …………………………………………………………………………………………………….

legitymującym/cą się dowodem osobistym (seria i numer dowodu osobistego) ………………………

[lub w przypadku firmy]

firmą ……………………………………………

z siedzibą w ……………………………, ul. ……………………………..,

zarejestrowaną w ……………………………………. pod numerem …………………………,
z zarządem w składzie: …………………………………,
z kapitałem zakładowym/akcyjnym w wysokości …………………………., NIP ……………………………….,
reprezentowaną przez:

1. ……………………………………,
2. ……………………………………,

zwanym dalej: "Zamawiającym"

a

Panem/ią
………………………………………………………………….,
zam. w ………………………………………………………….
legitymującym/cą się dowodem osobistym [seria i numer dowodu osobistego………………………….,
NIP ……………………………………,
zwanym dalej: “ Wykonawcą”.

§ 1

W ramach niniejszej umowy Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dzieła w postaci: ……………………………………………………………………………………………………

§ 2

Wykonawca zobowiązuje się podjąć czynności służące wykonaniu dzieła, najpóźniej w dniu …………………………… i ukończyć wykonanie umowy, przy jednoczesnym wydaniu Zamawiającemu zamówionego dzieła najpóźniej do dnia ……………………………...
Odbiór dzieła nastąpi na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez obie strony niniejszej umowy.

§ 3

Zamawiający wyda Wykonawcy narzędzia i materiały niezbędne do wykonania zamówionego dzieła:
……………………………………….
.………………………………………

Wykonawca, niezwłocznie po wykonaniu dzieła, zobowiązany jest rozliczyć się z otrzymanych materiałów i narzędzi oraz zwrócić te, których nie zużył do wykończenia dzieła, najpóźniej w dniu odbioru dzieła przez Zamawiającego.

§ 4

Tytułem wynagrodzenia Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę ………………………………… (słownie: ……………………………..), w oparciu o rachunek Wykonawcy, doręczony Zamawiającemu najpóźniej w terminie ……………………………………………………… dni od dnia zakończenia dzieła.
Kwota wynagrodzenia zostanie przekazana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy prowadzony przez (nazwa banku) ………………………… o numerze …………………………………………………….

§ 5

O ile Wykonawca będzie pozostawał w zwłoce, co do wykonania dzieła, przekraczającej …………………………… dni, Zamawiający może od niniejszej umowy odstąpić.
W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn oznaczonych powyżej, Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej za to, iż zamówione dzieło nie zostało wykonane, w kwocie ryczałtowej ………………………………………..

§ 6

W przypadku wystąpienia wad Zamawiający może żądać ich usunięcia w terminie …………………………….. dni, a po upływie tego terminu może:
- od umowy odstąpić, jeżeli nie dokonano naprawy dzieła;
- nie przyjąć naprawionego po terminie dzieła i od umowy odstąpić lub
- naprawione po terminie dzieło przyjąć i żądać obniżenia wynagrodzenia w odpowiedniej części.

§ 7

Jakiekolwiek zmiany w niniejszej umowie mogą być dokonane tylko w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Strony nie mogą powoływać się na ustalenia pozaumowne.

§ 8

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. Właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć w wyniku realizacji niniejszej umowy jest Sąd …………………………………...

§ 9

Umowa została sporządzona w …………………………………. jednobrzmiących egzemplarzach, po …………………………………….. dla każdej ze stron._______________ ________________
Zamawiający Wykonawca