CBOS zwrócił uwagę, że lipcowe notowania rządu są bardzo zbliżone do zarejestrowanych w czerwcu. Do zwolenników gabinetu Mateusza Morawieckiego zalicza się blisko co trzeci ankietowany (32 proc., o spadek o 1 pkt proc.), do przeciwników – prawie dwie piąte (39 proc., spadek o 1 pkt proc.), a co czwarty deklaruje wobec niego obojętność (25 proc., wzrost o 2 pkt proc.), z kolei 4 proc. respondentów odpowiedziało "trudno powiedzieć".

Reklama

Z badania wynika, że 39 proc. (spadek o 1 pkt proc.) badanych pozytywnie ocenia wyniki działalności rządu, a blisko połowa – negatywnie (49 proc., bez zmian). Natomiast 12 proc. (bez zmian) respondentów nie ma sprecyzowanego zdania na ten temat.

Polityka gospodarcza rządu

Autorzy badania zwrócili uwagę, że w lipcu minimalnie lepsze, niż miesiąc temu są oceny polityki gospodarczej rządu. Co trzeci badany uważa, że stwarza ona szansę poprawy sytuacji gospodarczej (33 proc., wzrost o 2 pkt proc. w stosunku do czerwca), ponad połowa natomiast jest przeciwnego zdania (55 proc., spadek o 2 pkt proc.). Z kolei co ósmy ankietowany (12 proc., bez zmian) nie ma wyrobionej opinii na ten temat.

Reklama

Notowania premiera

Według sondażu w lipcu poprawiły się notowania premiera Mateusza Morawieckiego. Zadowolenie z faktu, że rządem kieruje Mateusz Morawiecki wyraziło 37 proc. respondentów - to wzrost o 2 pkt proc. względem czerwca, a 49 proc. deklarowało niezadowolenie - spadek o 1 pkt proc. 14 proc. nie ma zdania na ten temat - spadek o 1 pkt proc.

"Po zarejestrowanym w czerwcu niewielkim pogorszeniu notowań rządu, w ciągu ostatniego miesiąca stosunek do urzędującego gabinetu praktycznie nie zmienił się. Minimalnie przybyło zadowolonych z tego, że rządem kieruje Mateusz Morawiecki, oraz pozytywnie oceniających politykę gospodarczą urzędującego gabinetu" - czytamy w podsumowaniu badania.

Rosnąca inflacja

"Choć w ocenach polityki gospodarczej od dłuższego czasu oceny negatywne przeważają nad pozytywnymi, to zwraca uwagę fakt, że w stosunku do czwartego kwartału 2021 roku, niewiele się one zmieniły – pomimo rosnącej inflacji i pogorszenia ocen sytuacji gospodarczej w Polsce" - dodali eksperci CBOS.

CBOS przeprowadził sondaż w dniach 27 czerwca - 7 lipca na próbie liczącej 1084 osoby - w tym: 62,1 proc. metodą CAPI (wywiad bezpośredni z ankieterem), 23,4 proc. – CATI (wywiad telefoniczny) i 14,5 proc. – CAWI (wypełnienie ankiety internetowej).

autor: Rafał Białkowski