W ostatnich latach - stwierdza Izba - finanse TVP S.A. opierają się w głównej mierze na corocznych rekompensatach z budżetu państwa – w latach 2017-2020 wyniosły one łącznie 3,7 mld zł - zauważa NIK. Jak stwierdzono, bez państwowego wsparcia spółka ponosiłaby straty, tak jak to było w latach 2015-2016.

Reklama

Jak napisano, stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości dotyczyły zarówno zarządzania majątkiem, jak i gospodarowania środkami finansowymi przez TVP S.A.

Nieprawidłowości w oddziałach i Zakładzie Głównym TVP S.A.

Reklama

Inspektorzy NIK podczas kontroli zwrócili uwagę m.in. zakup i zlecanie usług producenckich. "Ustalono, że w TVP S.A. doszło do naruszenia wewnętrznych procedur" w tej dziedzinie - czytamy w komunikacie Izby.

Zauważono również brak właściwego nadzoru nad prowadzeniem kanału Belsat TV. Jak podaje NIK, w latach 2018-2019 o prawie 14 mln zł przekroczony został planowany budżet tego przedsięwzięcia.

Zdaniem NIK, nadzór nad Oddziałami Terenowymi TVP S.A. nie był w pełni skuteczny. Zasadniczą tego przyczyną był brak sprawnej komunikacji. Jak stwierdzono w komunikacie pokontrolnym, oddziały terenowe nie znały, a więc i nie przestrzegały niektórych wewnętrznych regulacji normujących poszczególne sfery gospodarki majątkowej i finansowej.

Reklama

Kontrolerzy badali też 795 postępowań o udzielenie zamówień publicznych prowadzonych na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych. Część postępowań zakupowych w Zakładzie Głównym TVP S.A. przeprowadzono niezgodnie z wewnętrznymi zasadami - twierdzi Izba. Nieprawidłowości zauważono także w 9 spośród 16 oddziałów TVP S.A.

W 2014 r. w TV S.A. podjęto decyzję o zawarciu umowy z Leasing Team sp. z o.o. na tzw. outsourcing pracowników, pomimo wskazywanych (m.in. przez NIK) ryzyk prawnych. Zdaniem NIK podpisanie przez TVP S.A. umowy na tzw. outsourcing pracowników nie przyniosło spodziewanych korzyści ekonomicznych dla spółki. Z ustaleń kontroli wynika, że zatrudniani przez spółkę doradcy zarządu (od czterech w 2014 r. i 2015 r. osób do dziewięciu osób w 2017 r.) nie otrzymywali pisemnego zakresu obowiązków i nie dokumentowano efektów ich pracy.

NIK jako niecelowy i niegospodarny uznała zakup w 2015 r. wyposażenia dla studia telewizyjnego za 302,5 tys. zł. Do czasu zakończenia kontroli NIK w listopadzie 2020 r. wyposażenie to nie było w ogóle wykorzystywane i utraciło gwarancję producenta.

Izba zwraca też uwagę na "nierzetelne zawieranie umów na organizację imprez". W przypadku umowy na organizację Sylwestra 2018/2019 TVP S.A. - twierdzi NIK - zawarła umowę bez zachowania zasad reprezentacji określonych w statucie. W imieniu spółki umowę podpisał jednoosobowo Prezes Zarządu, podczas gdy wymagane było współdziałanie dwóch członków Zarządu lub członka Zarządu z prokurentem. W przypadku organizacji Sylwestra 2019/2020 TVP S.A. zawarła umowę w formie pisemnej 21 dni po zrealizowaniu imprezy, co w ocenie NIK było działaniem nierzetelnym.

Wnioski pokontrolne

NIK sformułowała 99 wniosków pokontrolnych, a na podstawie ustaleń dokonanych w trakcie kontroli skierowano
- cztery zawiadomienia w sprawie podejrzenia popełnienia wykroczenia do Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego,
- jedno zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do Prokuratury Rejonowej w Szczecinie,
- jedno zawiadomienie w sprawie uzasadnionego podejrzenia popełnienia wykroczenia do Komendanta Rejonowego Policji,
- jedno zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia czynów podlegających karze pieniężnej do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.Zarząd TVP S.A. zobowiązano m.in. do wzmocnienia nadzoru nad gospodarką finansową spółki i sposobem zawierania umów, zapewnienia skutecznego nadzoru nad Oddziałami Terenowymi TVP S.A. we wszystkich skontrolowanych obszarach ich działalności, opracowywania modelu biznesowego przed wdrożeniem nowych przedsięwzięć programowych. Zarząd TVP S.A. - zgodnie z wnioskami NIK - powinien dokonać pełnej i dokładnej analizy stanu prawnego posiadanych nieruchomości, ujawnienia w księgach wieczystych wszystkich nieruchomości na gruntach będących własnością spółki, podjęcie skutecznych działań mających na celu niedopuszczenie do naruszania przepisów dotyczących zarządzania nieruchomościami.