Inne
Reklama

Indeks Long-Short Momentum stworzony został przez Deutsche Bank, a opiera się na akcjach, obligacjach i surowcach. Co miesiąc 1/6 kapitału inwestowana jest: 75% w klasę aktywów o najwyższej stopie zwrotu, 50% w klasę aktywów o drugiej co do wysokości stopie zwrotu oraz zajęta zostaje krótka pozycja w wysokości 25% środków na najsłabszej klasie aktywów (w tym przypadku w ramach strategii pożyczane są aktywa, następnie dokonywana jest ich sprzedaż, a uzyskane w ten sposób środki są przeznaczane na inwestycję w aktywo o pierwszej pod względem wysokości stopie zwrotu. Jeśli cena aktywów spadnie wówczas można je odkupić i oddać realizując zysk).

Tak skonstruowana strategia pozwala wykorzystać trendy wzrostowe w poszczególnych klasach aktywów oraz zamortyzować straty w sytuacji, gdy na rynku finansowych mamy do czynienia ze spadkami.

Indeks Long-Short Momentum i WIG20 od 30 czerwca 1995

W przypadku lokaty Hat-trick udział inwestora we wzroście indeksu został ustalony na poziomie 110%.

Wyniki historyczne

Dysponując notowaniami indeksu od czerwca 1995 roku, sprawdziliśmy jaką stopę zwrotu można byłoby osiągnąć z 4-letniej inwestycji z uwzględnieniem udziału we wzroście indeksu w wysokości 110%. Wyniki prezentujemy w poniższej tabeli:

*na podstawie 2230 obserwacji w okresie 30.06.1995 do 24.01.2008

Lokata strukturyzowana Hat-trick w pigułce:

• 4-letnia inwestycja oparta na strategii Long-Short Momentum obejmującej akcje, obligacje oraz surowce

• Średnia stopa zwrotu za 4 lata - 96%

• Stabilne wyniki w każdych warunkach rynkowych

• Udział w zysku (partycypacja) - 110%

• Gwarancja 100% kapitału, na koniec okresu ubezpieczenia

• Brak opłaty wstępnej

Reklama

• Brak podatku od zysków kapitałowych

• Minimalna wpłata 10 000 zł

Początek subskrypcji: 11 lutego 2008
Koniec subskrypcji: 7 marca 2008

Sprawdź, jak

zainwestować w lokatę Hat-trick on-line .

Niezbędne dokumenty prześlemy do Ciebie pocztą lub kurierem.

Polisa inwestycyjna Hat-trick jest ofertą przygotowaną przez Wealth Solutions wspólnie z Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie EUROPA SA. Po wypełnieniu deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia Inwestor wpłaca środki na rachunek bankowy TUnŻ EUROPA.

UWAGA! Historyczne wyniki finansowe, przedstawione w niniejszych dokumentach oraz na stronie www nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych zysków w przyszłości. Informacje te nie są ofertą w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.64.16.93 z późn. zmianami)

Inne
Inne