"Połączenie zostanie przeprowadzone zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 KSH przez przeniesienie całego majątku (wszystkich aktywów i pasywów) Euro Banku (jako banku przejmowanego) na Bank Millennium (jako bank przejmujący), bez podwyższenia kapitału zakładowego Banku Millennium" - czytamy w komunikacie.

W związku z połączeniem akcjonariuszom Euro Banku innym niż Bank Millennium zostaną przydzielone i wydane istniejące, zdematerializowane akcje Banku Millennium (akcje połączeniowe), które zostaną nabyte na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w obrocie wtórnym przez Millennium Dom Maklerski na polecenie Banku Millennium.


Reklama

W planie ustalono następujący parytet wymiany akcji: w zamian za 1 akcję Euro Banku, akcjonariusz Euro Banku (inny niż Bank Millennium) otrzyma 4,1 Akcji połączeniowych, podano także.

"Na skutek połączenia Bank Millennium wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Euro Banku, a Euro Bank zostanie rozwiązany bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, a cały jego majątek zostanie przeniesiony na Bank Millennium. Połączenie nastąpi w dniu jego wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Banku Millennium. Połączony Bank będzie prowadził działalność pod firmą Bank Millennium S.A." - czytamy dalej.

Połączenie zostanie przeprowadzone dopiero po uzyskaniu wszystkich wymaganych prawem zgód i zezwoleń, tj: (i) zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na połączenie na podstawie art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe; (ii) zezwolenia KNF na zmiany statutu Banku Millennium na podstawie art. 34 ust. 2 Prawa Bankowego, podano także.

Pod koniec maja Bank Millennium dokonał zakupu akcji stanowiących około 99,787% kapitału zakładowego Euro Banku od SG Financial Services Holdings za 1,833 mld zł podlegające korekcie.