Pracodawca, który nie dopełnia obowiązku zawarcia w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej umowy o prowadzenie PPK w przewidzianym terminie – podlega karze w wysokości od 1000 zł do nawet 1 000 000 zł.

Przypomnijmy, że zawarcie umowy o zarządzanie PPK jest niezbędne w celu wdrożenia pracowniczych planów kapitałowych. Z kolei, mówiąc o osobach zatrudnionych, bierzemy pod uwagę tylko osoby podlegające obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu z tego tytułu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Dotyczy to też obcokrajowców.

Tej samej karze (od 1000 do 1 000 000 zł) podlega też pracodawca, który nie realizuje wpłat do PPK w przewidzianych przepisami terminach, nie zgłasza wymaganych ustawą danych lub zgłasza nieprawdziwe dane, a także gdy udziela w tych sprawach nieprawdziwych wyjaśnień lub odmawia ich udzielenia oraz nie prowadzi dokumentacji związanej z obliczaniem wpłat do PPK.

Z kolei przedsiębiorca, który nie dopełnił obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK w terminie wpierw otrzyma pisemne wezwanie przez PFR do zawarcia w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania, umowy o zarządzanie PPK z wyznaczoną instytucją finansową albo do przekazania do PFR informacji o zawarciu umowy o zarządzanie PPK z inną instytucją finansową.

Jeśli to nie przyniesie efektu, to za niedopełnienie obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK lub nakłanianie osoby zatrudnionej lub uczestnika PPK do rezygnacji z oszczędzania w PPK, pracodawca może ryzykować karę 1,5 proc. funduszu wynagrodzeń w roku obrotowym poprzedzającym popełnienie czynu zabronionego.

W przypadku, gdy podmiot zatrudniający nie dopełni obowiązku zawarcia umowy o prowadzenie PPK w terminie (czyli nie później niż do 10. dnia m-ca następującego po m-cu, w którym upłynął termin trzech miesięcy zatrudnienia) jest zagrożony nałożeniem kary grzywny w wysokości od 1 000 zł do 1 000 000

Przypomnijmy, że przyjmuje się, iż w pierwszym dniu po upływie ustawowego terminu, z mocy prawa powstaje stosunek prawny wynikający z umowy o prowadzenie PPK pomiędzy osobą zatrudnioną a instytucją finansową, z którą podmiot zatrudniający zawarł umowę o zarządzanie PPK.

Z kolei nieuprawnione nazywanie prowadzonej działalności lub reklamowanie jej przy użyciu pojęcia „pracowniczy plan kapitałowy” lub skrótu „PPK” mimo że nie odpowiada to prawdzie, grozi karą od 1 mln zł grzywny do nawet 3 lat pozbawienia wolności.

Kara może być też nałożona na osobę, która wbrew zakazowi wypłaca wynagrodzenie podmiotowi prowadzącemu działalność akwizycyjną na rzecz instytucji finansowej, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, PTE lub pracowniczego towarzystwa emerytalnego, za nakłanianie jakiegokolwiek podmiotu zatrudniającego, aby rozwiązał umowę o zarządzanie PPK i zawarł umowę o zarządzanie PPK z instytucją finansową na rzecz której działa ten podmiot. Ustawodawca przewidział dla niej karę grzywny do 1 000 000 zł.

Tej samej karze podlega, kto, wbrew zakazowi oferuje dodatkowe korzyści materialne z tytułu zawarcia lub niewypowiedzenia umowy o zarządzanie PPK lub umowy o prowadzenie PPK lub udziela takich dodatkowych korzyści.

Reklama