Osoby, które urodziły się pomiędzy 31 grudnia 1948 roku a 1 stycznia 1969 roku, mają możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę. Przywilej przejścia na wcześniejszą emeryturę dotyczy osób, które pracowały w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze - poinformował Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Reklama

O tym, jakie dokładnie warunki należy spełnić, mówi ustawa z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Komu przysługuje wcześniejsza emerytura?

Zgodnie z informacjami udostępnionymi przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych możliwość ubiegania się o wcześniejszą emeryturę przysługuje osobom, które pracowały w warunkach szkodliwych dla zdrowia. Do takich zawodów zaliczają się m.in. prace pod ziemią, produkcja kadmu i ołowiu, a także prace w otoczeniu hałasu o dużym natężeniu. Dotyczy to również pracy, która była obciążająca psychofizycznie. Chodzi m.in. o ratowników medycznych czy członków Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Reklama

Cała lista pracowników, którzy mogą skorzystać z wcześniejszej emerytury na tych samych zasadach, znajduje się w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 roku w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać wcześniejszą emeryturę?

ZUS wskazuje, że aby uzyskać wcześniejszą emeryturę, należy osiągnąć odpowiedni wiek emerytalny (jest on zależny od rodzaju wykonywanej pracy i płci pracownika), posiadać udokumentowany staż składkowy i nieskładkowy (dla kobiet 20 lat, dla mężczyzn 25 lat), osiągnąć wymagany staż pracy o szczególnym charakterze lub w szczególnych warunkach.

Ponadto nie można brać udziału w Otwartym Funduszu Emerytalnym, bądź zrzec się posiadanych tam środków na rzecz dochodów budżetu państwa.

Wcześniejsza emerytura: Jakie dokumenty są potrzebne?

Aby uzyskać wcześniejszą emeryturę, konieczne jest złożenie stosownego wniosku w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Wniosek można złożyć osobiście w wybranej placówce lub przesłać elektronicznie. Istotne jest, aby złożyć wniosek najpóźniej dzień przed osiągnięciem wieku 60 lat (dla kobiet) lub 65 lat (dla mężczyzn).

Do kompletnego wniosku do ZUS-u należy dołączyć wniosek o emeryturę (EMP), wniosek dotyczący okresów składkowych i nieskładkowych (ERP-6), dokumenty, które potwierdzą okresy zatrudnienia w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, dokumenty potwierdzające okresy m.in.: pracy/ prowadzenia działalności pozarolniczej/ służby wojskowej/ pobierania zasiłku dla bezrobotnych/ urlopu wychowawczego/ nauki w szkole wyższej, a także informacje o wynagrodzeniu, jakie otrzymywałeś w okresach zatrudnienia lub ubezpieczenia.

Wniosek o emeryturę (EMP) należy pobrać ze strony www.zus.pl lub zalogować się do Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE), aby złożyć wniosek elektronicznie. Formularz wniosku jest także dostępny w punkcie informacyjnym w sali obsługi klientów, w każdej jednostce organizacyjnej ZUS.

Dokumenty można składać nie wcześniej niż na 30 dni przed spełnieniem warunków do przyznania świadczenia lub zamierzonym terminem przejścia na emeryturę. Jeżeli wniosek zostanie złożony wcześniej, organ rentowy wyda decyzję o odmowie prawa do świadczenia, wskazując, które warunki nie zostały spełnione. Jeżeli wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach po spełnieniu warunków do emerytury, prawo do świadczenia zostanie ustalone od miesiąca zgłoszenia wniosku.