Ustawa zobowiązuje Zakład Ubezpieczeń do przejęcia części obligacyjnej funduszy. To około 150 mld zł. NIK zbada prawidłowość przebiegu tego procesu. Ustali udział obligacji i bonów skarbu państwa w przyjętych przez ZUS aktywach. Izba ustali również jak Zakład Ubezpieczeń dostosował się organizacyjnie do przeprowadzonych zmian, czy zapewnił odpowiednie przygotowanie kadr i niezbędną infrastrukturę techniczną. Kontrola Urzędu obejmie także przygotowanie do zapobiegania negatywnym zjawiskom podczas wdrażania ustawy.

Reklama

Kontrola ma pomóc w ustaleniu jak reforma systemu emerytalnego wpłynie na wysokość przyszłych świadczeń emerytalnych, a także na płynność finansową Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.Na wprowadzenie niezbędnych zmian, wynikających z reformy systemu emerytalnego ZUS zaplanował na ten rok 80 mln złotych. NIK zbada zasadność wydatkowania tych pieniędzy ze środków publicznych. Wyniki kontroli powinny być znane w maju.