Jaki wpływ na szkolenie pracowników LIDL w Polsce ma fakt, że są oni częścią firmy działającej na rynkach wielu krajów?

Reklama

LIDL daje pracownikom możliwości rozwoju zawodowego zarówno w Polsce, jak i za granicą. Podstawowym narzędziem wspomagającym ich rozwój są szkolenia. Odbywają się one na wszystkich szczeblach stanowisk i są ściśle powiązane z systemem ocen pracowniczych oraz oceną potencjału poszczególnych osób. Począwszy od pracowników sklepu, którzy są profesjonalnie przygotowywani do pełnienia swoich codziennych obowiązków i dobrej obsługi klienta, przez specjalistów, biorących udział w szkoleniach miękkich oraz specjalistycznych, aż po kadrę menedżerską, która bierze udział w projekcie szkoleniowym Akademia Zarządzania LIDL i podnosi tam swoje umiejętności menedżerskie. W ciągu ostatnich dwóch lat w Akademii Zarządzania przeszkoliliśmy ponad tysiąc osób. W naszej firmie obowiązują standardy międzynarodowe, co sprawia, że programy szkoleniowe są dobrze zorganizowane i przemyślane. Za bardzo cenną uważamy wymianę informacji pomiędzy poszczególnymi działami firmy w różnych krajach, szczególnie w kontekście stosowania tzw. best practice. Nasi pracownicy uczestniczą w pracy międzynarodowych grup projektowych, których zadaniem jest usprawnianie procesów dla całej firmy w 26 krajach Europy.

Na czym polega praca pracowników w międzynarodowych grupach projektowych?

Kierownicy projektów zarządzają projektami w poszczególnych działach, a także projektami ponaddziałowymi i dotyczącymi całej organizacji. Powoływanie zespołu ekspertów i wyznaczenie kierownika projektu jest wynikiem wcześniejszego określenia problemu, bądź też postawienia zadania polegającego na usprawnieniu przebiegu któregoś z procesów, jakie zachodzą w firmie. Członkowie zespołu wspólnie przygotowują propozycje rozwiązań, ulepszeń, określają ścieżki krytyczne oraz harmonogram działań i plan delegowania określonych zasobów. Muszą też wziąć pod uwagę różnorodne specyfikacje i zmienne dotyczące funkcjonowania całej organizacji czy poszczególnych jej działów. W praktyce grupy zadaniowe często są międzynarodowe. Dlatego w naszej firmie tak ważna jest znajomość języków obcych. Najlepsi pracownicy mogą liczyć na dofinansowanie uczestnictwa w różnych kursach językowych.

Jakich talentów poszukuje LIDL? W jaki sposób je przyciąga do siebie? Co ma im do zaoferowania?

W LIDL-u talentem jest osoba osiągająca ponadprzeciętne rezultaty, zaangażowana w pracę i szybko przyswajająca wiedzę. Cenimy też proaktywne postawy pracowników, którzy proponują nowe rozwiązania w zakresie optymalizacji procesów, za które są odpowiedzialni. Nasza polityka płacowa zakłada wynagrodzenie wyższe od przeciętnego w branży. Dużo od pracowników wymagamy, ale też doceniamy ich zaangażowanie, odpowiednio ich wynagradzając oraz stwarzając korzystne warunki rozwoju. Kładziemy szczególny nacisk na doskonalenie umiejętności menedżerskich, bo delegujemy zadania o wysokim stopniu odpowiedzialności. Chcemy, by pracownicy mieli kompetencje odpowiednie do tej odpowiedzialności. W przypadku braków kompetencyjnych uruchamiamy odpowiedni program szkoleń. W LIDL-u mamy rozbudowany system ścieżek karier, który pomaga nam wspólnie z pracownikiem, na bazie oceny jego potencjału, określić optymalną drogę kariery, harmonogram jej realizacji i warunki brzegowe dla poszczególnych stopni rozwoju. Pracownicy na stanowiskach kierowniczych, którzy wykazują się ponadprzeciętnymi wynikami są zgłaszani do puli pracowników predestynowanych do wzięcia udziału w dwuletnim międzynarodowym programie rozwojowym. Firma, nastawiając się na długoletnią współpracę z pracownikami, przy obsadzaniu wolnych stanowisk, w pierwszej kolejności szuka kandydatów wewnątrz organizacji.

Jakie znaczenie dla efektywności sprzedaży w sieci sklepów LIDL ma realizacja programu wymiany międzynarodowej pracowników? Na czym ta wymiana polega?

Zgodnie z międzynarodowym programem wymiany pracownicy LIDL Polska wyjeżdżają do innego kraju i tam zajmują podobne stanowisko do tego, które piastują w Polsce. Podczas pracy za granicą poznają najlepsze rozwiązania stosowane w koncernie – tzw. best practice, które po powrocie wdrażają z sukcesem w LIDL Polska. Dzięki wzmacnianiu motywacji pracowników i podnoszeniu efektywności pracy nasza firma osiąga coraz lepsze wyniki w różnych kategoriach działania. Dlatego chętnie kierujemy swoich pracowników do udziału w różnego rodzaju szkoleniach rozwojowych. Od uczestników międzynarodowej wymiany pracowników wymagamy mobilności i znajomości języków obcych. Do studentów natomiast kierujemy programy praktyk w ramach projektu „Grasz o staż”, a także Międzynarodowy Program Praktyk. To doskonała okazja dla ludzi młodych, ambitnych, mobilnych oraz znających języki obce na odbycie dwuletniej praktyki, w czasie której można poznać 3 wybrane przez siebie działy w organizacji LIDL. Stanowi to podstawę do wyboru działu, który najbardziej odpowiada zainteresowaniom i kwalifikacjom poszczególnych osób. Praktykanci współpracują z kolegami z innych krajów, realizują nowatorskie projekty usprawniające funkcjonowanie organizacji. Po zakończeniu praktyk obejmują docelowe stanowiska w naszej firmie – w Polsce lub za granicą. Efektywność sprzedaży w sieci sklepów LIDL zależy w dużej mierze od ludzi, którzy pracują na sukces firmy. Filozofia naszej firmy mówi, że „jesteśmy zespołem silnych pracowników i w ten sposób zapewniamy sobie możliwość wzajemnego zastępstwa w każdej dziedzinie”. Priorytetową kwestią jest dla nas wykształcenie w pracownikach potrzeby szerszego spojrzenia na biznes oraz branżę i analizowania skutków każdej swojej decyzji. Mamy świadomość, że to człowiek jest główną przewagą konkurencyjną we współczesnej gospodarce.

Rozmawiał Krzysztof Polak