Dlaczego zdecydowali się Państwo uczestniczyć w projekcie Top Employers Polska?

Reklama

Duży wpływ na naszą decyzję miała możliwość zweryfikowania praktyk zarządzania personelem i porównania ich z tymi, które funkcjonują w najlepszych firmach w Polsce. Ostateczna ocena była uzależniona od wyniku zewnętrznego audytu, dzięki czemu uzyskany rezultat był obiektywny i pozwolił na sprawdzenie, na ile działania odejmowane przez nas w zakresie HRM odpowiadają rynkowym trendom, na ile jesteśmy w tym obszarze konkurencyjni i co, ewentualnie, należałoby poprawić. Nie bez znaczenia był też prestiż tytułu, a tym samym możliwość rozpropagowania marki ArcelorMittal, tak na zewnątrz organizacji – wśród studentów, przyszłych kandydatów do pracy, klientów, jak i wewnątrz -wśród pracowników.

Za co, za jakie działania – Pana zdaniem – ArcelorMittal Poland otrzymał certyfikat Top Employers Polska 2011?

Jednym z filarów, na których zbudowaliśmy naszą strategię odpowiedzialności biznesu jest troska o pracowników. Naszym priorytetem jest ich bezpieczeństwo – od momentu prywatyzacji Polskich Hut Stali wskaźnik częstotliwości wypadków zmalał z 5,9 do 1,5. Dbamy też o rozwój pracowników – bogata oferta szkoleń umożliwia im podnoszenie kwalifikacji zgodnie z ich ścieżką kariery. Należy też wspomnieć o szerokim wachlarzu świadczeń socjalnych, w ramach którego pracownicy otrzymują m.in. dofinansowanie do wyjazdów wypoczynkowych, zajęć sportowo-rekreacyjnych czy wydarzeń kulturalnych. W marcu tego roku wprowadziliśmy bezpłatne posiłki dla wszystkich pracowników ArcelorMittal Poland, a we wrześniu uruchamiamy pierwsze przyzakładowe przedszkole dla setki dzieci naszych pracowników.

Z jakich działań w zakresie HRM są Państwo najbardziej dumni?

W 2006 r. powołaliśmy Akademię Menedżera, w ramach której przeszkoliliśmy już ponad 1000 pracowników na stanowiskach kierowniczych, ze wszystkich poziomów organizacji – od brygadzisty do dyrektora oddziału – m.in. w zakresie zarządzania zmianą, wynikami, coachingu czy przywództwa. W oparciu o analizę struktury demograficznej naszej firmy podjęliśmy też szereg działań w zakresie „zarządzania luką pokoleniową”. Warto tutaj wymienić chociażby program stażowy „ZainSTALuj się”, czy program „maSz TALent”, umożliwiający transfer wiedzy pomiędzy doświadczonymi inżynierami i młodszymi adeptami hutnictwa poprzez wspólną pracę nad projektami.

Jakie były reakcje interesariuszy na wyróżnienie ArcelorMittal znakiem Top Employers Polska 2011?

Otrzymane wyróżnienie potwierdza jakość polityk i praktyk personalnych w naszej firmie, a tym samym ugruntowuje, a nawet wzmacnia pozytywny wizerunek marki ArcelorMittal jako pożądanego pracodawcy. To, że znaleźliśmy się w gronie laureatów może w dużej mierze wpływać na wybory dokonywane przez młodych ludzi, stojących u progu swojej kariery zawodowej. Wśród naszych pracowników natomiast przekłada się na większą motywację i zaangażowanie.

Jaką rolę pełni dział HR w ArcelorMittal i w jaki sposób jego działania przyczyniają się do sukcesu Państwa organizacji?

Pion HR występuje w roli partnera strategicznego, kreując wartość dodaną dla biznesu i reagując na jego potrzeby. Procesy, za które odpowiada, są stworzone i zarządzane w sposób, który umożliwia dostarczenie realnych i mierzalnych rezultatów, będących wkładem w wynik biznesowy. Realizacja procesów rekrutacji, rozwoju przywództwa i talentów, budowania zaangażowania, czy kreowania kultury organizacyjnej nie może odbywać się bez współpracy z dyrektorami innych pionów. Model działania HRM, który przyjęliśmy, pozwala nam wpływać na efektywność organizacji, a tym samym przyczyniać się do jej sukcesu.

W jakim stopniu projekt Top Employers pomaga zrealizować Państwa cele biznesowe?

Tytuł Top Employers pozytywnie wpłynie na wyniki naszych działań rekrutacyjnych. Poprzez udział w tym przedsięwzięciu uzyskaliśmy możliwość promocji naszej marki
jako dobrego pracodawcy, jednocześnie udowadniając, że nasze działania w obszarze HRM spełniają wysokie kryteria jakości.

Uzyskując certyfikat Top Emloyers Polska laureaci otrzymują prawo do posługiwania się znakiem Top Employers. Gdzie możemy znaleźć ten znak w ArcelorMittal?

Logo Top Employers widnieje na głównych budynkach firmy we wszystkich lokalizacjach, dodatkowo informacje o nagrodzie zamieściliśmy na stronie internetowej, intranetowej i w wydawnictwie wewnętrznym. Nie bez znaczenia będzie jego wykorzystanie podczas Targów Pracy i spotkań ze studentami – liczymy, że przyciągnie do nas utalentowanych absolwentów i studentów ostatnich lat kierunków związanych z hutnictwem.

Czy na podstawie informacji zwrotnych dotyczących szczegółowych wyników badania, mogli Państwo zaplanować punkty doskonalenia?

Reklama

Wyniki badania i porównanie do benchmarków umożliwiły nam identyfikację naszych mocnych stron, i tych obszarów, które wymagają jeszcze poprawy. Wpłynęły też na przyspieszenie decyzji niezbędnych do wdrożenia konkretnych projektów HR-owych. Pokazanie ArcelorMittal Poland na tle najlepszych praktyk zmobilizowało organizację do bardziej intensywnego działania. W ostatnim czasie wdrożyliśmy program mentoringu dający możliwość odbywania indywidualnych sesji z mentorami z całego świata. Przygotowujemy się także do kolejnej sesji szkoleń dla całej kadry kierowniczej z
zakresu uznawania i doceniania,

Czy poleciliby Państwo uczestnictwo w projekcie Top Employers Polska innym firmom i dyrektorom personalnym?

Zdecydowanie tak. Projekt oferuje możliwość uzyskania szybkiej i obiektywnej informacji zwrotnej, porównania się z innymi firmami, a także zdiagnozowania obszarów, w których należy podjąć działania. Nie bez znaczenia jest też fakt, że ma korzystny wpływ na budowanie wizerunku jego uczestników jako solidnych pracodawców.

Ten artykuł został opublikowany przez Instytut CRF. Instytut CRF wskazuje oraz certyfikuje liderów w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi. Instytut CRF Institute jest aktywny w krajach na trzech kontynentach: w Belgii, Chinach, Danii, Francji, Niemczech, Włoszech, Polsce, Hiszpanii, RPA, Szwajcarii, Holandii, Brazylii i Wielkiej Brytanii. Od 1991 roku wyróżnił ponad 2500 czołowych organizacji. Więcej informacji na temat projektów Instytutu CRF znajduje się na: www.topemployers.pl